Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

66. Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – etap II – montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka II).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie: Przebudowa pomieszczeń

Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – etap II – montaż

wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka

II).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Ogłoszenie nr 638580-N-2019 z dnia 2019-12-23 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

1 z 24 2019-12-23, 14:55

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie,

krajowy numer identyfikacyjny 81073345400000, ul. Jagiellońska 44 , 70-382 Szczecin, woj.

zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914329500, , e-mail biuro@spzozmswia.szczecin.pl, , faks

914329501.

Adres strony internetowej (URL): www.spzozmswia.szczecin.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

2 z 24 2019-12-23, 14:55

http://www.bip.spzozmswia.szczecin.pl/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro/robotybudowlane

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

3 z 24 2019-12-23, 14:55

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz

montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – etap II – montaż wentylacji

mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka II).

Numer referencyjny: 66/2019.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiot zamówienia: przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu

monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – etap II – montaż wentylacji mechanicznej w

pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka II). 2. Zakres zamówienia 2.

1. Zamówienie polega na wykonaniu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP

ZOZ MSWiA w Szczecinie na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa

wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

4 z 24 2019-12-23, 14:55

wykonanego przez ATΞLIΞR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT oraz

decyzji o pozwoleniu na budowę Roboty wykonywane bęąw dwóh nastęująych po sobie etapach.

Etap I - zakres robó obejmuje wykonanie wentylacji mechanicznej w nastęująych pomieszczeniach

Izby Przyjęć pom. nr 0/02, 0/04, 0/4A, 0/05, 0/08, 0/09, 0/10a, 0/10b wraz z kompletnącentraląnawiewno –wywienązlokalizowanąw pomieszczeniu piwnicznym i nagrzewnico –chłdnicąfreonową(ukłd N2W2). Etap II - zakres robó obejmuje wykonanie wentylacji mechanicznej w

nastęująych pomieszczeniach Izby Przyjęć pom. nr 0/12, 0/15, 0/17, 0/18a-b, 0/19a-c i obejmuje

rozbudowęukłdu N2W2 o pom. 0/15, 0/19c i istniejąy gabinet zabiegowy, wykonanie ukłdu

nawiewno –wywiewnego N3 W8, wykonanie instalacji wyciąowej W7. Etap II rozpocznie siępo

zakońzeniu robó we wszystkich branżch objęych etapem I, zaróno z przedmiotowego

postęowania, jak i z prowadzonego rónolegle postęowania obejmująego roboty w branż

budowlanej, elektrycznej oraz wykonanie instalacji wod., kan. i C.O. Podziałprac na etapy umożiwi

przeniesienie do zmodernizowanych pomieszczeńfunkcjonująej bez przerwy Izby Przyjęći

udostęnienie kolejnych pomieszczeńw celu wykonania robó objęych II etapem. 2.2. Projektowany

zakres robó: 1) wykonanie otworó w śianach działwych i konstrukcyjnych (w tym przewiertó),

2) wstawienie nadproż w śianach konstrukcyjnych, 3) wykonanie ukłdu nawiewno –wywiewnego

N2W2 skłdająego sięz: centrali nawiewno-wywiewnej w wykonaniu wewnęrznym, ustawionej w

pomieszczeniu piwnicznym znajdująym siępod pomieszczeniem biurowym nr 0/02, z wymiennikiem

krzyżwym do odzysku ciepł, nagrzewnico –chłdnicy freonowej, kompletu filtró (nawiew F7,

wywiew M5) oraz automatyki zasilająo –sterująej, 4) wykonanie ukłdu nawiewno –wywiewnego

N3W8 skłdająego sięz: centrali nawiewnej z kanałwąnagrzewnicąwstęnąelektrycznąi

nagrzewnico –chłdnicąfreonową filtró klasy F7 i F9, wentylatora wywiewnego, 5) wykonanie

czerpni i wyrzutni od centrali wentylacyjnej wraz z wyprowadzeniem ponad połc dachu, 6)

wykonanie przewodó wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej wraz z izolacjąmatami z

weły skalnej, 7) wykonanie w częśi pomieszczeńinstalacji wyciąowej, 8) wykonanie anemostató

nawiewnych i wyciąowych, 9) przełżnie instalacji kolidująych z trasąkanałó, 10) wykonanie

zabezpieczeńp. poż 3. Szczegółwy zakres zamóienia 3.1. Stan istniejąy (uwagi dotycząe

wykońzenia pomieszczeń: 1) pomieszczenia nr 0/02, 0/04, 0/04a, 0/05, 0/07, 0/08, 0/09, 0/10a, 0/10b

w któych montowana bęzie wentylacja, sąprzeznaczone do modernizacji w ramach rónolegle

prowadzonego postęowania p.n. „rzebudowa pomieszczeńIzby Przyjęćoraz montażsystemu

monitoringu i zagospodarowanie otoczenia –ETAP I –Przebudowa pomieszczeńIzby Przyjęćoraz

wykonanie nowego wejśia do budynku od strony półocnej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”, 2)

pomieszczenia nr 0/12, 0/17, 0/18a-b, 0/19a-c, w któych montowana bęzie wentylacja, sąprzeznaczone do modernizacji w ramach kolejnego etapu, w celu wyboru Wykonawcy zostanie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

5 z 24 2019-12-23, 14:55

przeprowadzone postępowanie następne p.n. „Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż

systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – ETAP III – Przebudowa pomieszczeń Izby

Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”, 3) gabinety sąiadująe z szatnią(pom. 0/19), w któych

wykonana zostanie wentylacja, sąobecnie użtkowane i na tym etapie nie sąprzewidziane do

modernizacji, w zwiąku z powyżzym należ je dokłdnie zabezpieczyćna czas prowadzenia robó

(sprzę ruchomy zostanie usunięy), 4) pomieszczenia nr 0/13, nr 0/15 wraz z poczekalniąpomocniczą

w któych wykonana zostanie wentylacja, sąobecnie użtkowane i nie sąprzewidziane do

modernizacji na tych etapach, w zwiąku z powyżzym należ je dokłdnie zabezpieczyćna czas

prowadzenia robó, 5) we wszystkich wskazanych pomieszczeniach należ ująćwykonanie kompletnej

instalacji zgodnie projektem oraz uszczelnienie przejśćprzez śiany. 3.2. Projektowany zakres robó w

branż budowlanej: 1) zabezpieczenie pomieszczeń 2) wykonanie otworó w śianach działwych i

konstrukcyjnych (w tym przewiertó), wykonanie rozbióek sufitó podwieszonych i zabudó

kolidująych z trasąkanałó, 3) wstawienie nadproż w śianach konstrukcyjnych, 4) naprawa śian i

sufitó po wykonaniu przebić–obmurowanie, uszczelnienie, 5) w miejscach przejśia przewodó

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez przegrody budowlane należ przewidziećwykonanie

otworó więszych o jeden rozmiar z uszczelnieniem, 6) w przypadku wykonywania obejśćelementó konstrukcyjnych minimalna wysokośćkorytarza moż wynieść2,2 m. 3.3. Projektowany

zakres robó w branż elektrycznej: 1) doprowadzenia zasilania do urzązeńz projektowanych tablic

T1 i T2, 2) podłązenie zasilania do urzązeń 3) przełżnie instalacji kolidująych z trasąkanałó.

3.4. Projektowany zakres robó w branż sanitarnej - instalacja wentylacji: 3.4.1. Etap I: 1) wykonanie

instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno –wywiewnej - ukłd N2W2 –skłdająej sięz centrali

nawiewno-wywiewnej, ustawionej w pomieszczeniu piwnicznym znajdująym siępod

pomieszczeniem biurowym nr 0/02, z wymiennikiem krzyżwym do odzysku ciepł, nagrzewnico –chłdnicąfreonową kompletem filtró, automatykązasilająo –sterująą wydajnośćN=1660m3/h,

W=1420m3/h, spręż350Pa (I etap), 2) czerpnięi wyrzutnięod centrali wentylacyjnej dobrano i

zaprojektowano w wykonaniu dachowym, jednak z uwagi na planowane wykonanie zadaszenia

podjazdu dla karetek w kolejnym etapie prac, aktualnie czerpniędachowąnależ zakońzyćprzy

śianie zewnęrznej budynku, 3) rozdziałpowietrza w obsłgiwanych pomieszczeniach zrealizowany

zostałza pomocąkratek nawiewnych i wyciąowych z dwoma rzęami lamel i przepustnicąmontowanych na kanałch, 4) montażw pom. nr 0/02, 0/04, 0/04a, 0/05, 0/07, 0/08, 0/09, 0/10a, 0/10b

przewodó wentylacyjnych: wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (grubośćśianek kanał dla

dłgośi boku do 530 mm –0,7 mm, dla dłgośi bokó 530 –1000 –0,9 mm, łązone na kołierze

wykonane zgodnie z obowiąująymi normami, przewody wykonane w klasie szczelnośi min. B.,

kanał nawiewne zaizolowane matami z weły skalnej, nitowane –bez ostrych elementó i krawęzi

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

6 z 24 2019-12-23, 14:55

w kanałach), 5) kanały należy wyprowadzić na klatkę schodową i tam tymczasowo zakończyć – do

czasu kontynuowania robót w ramach II etapu, 6) kanały wentylacyjne prowadzone w

pomieszczeniach w przestrzeni sufitu podwieszonego, 7) wykonanie instalacji wyciągowej w

pomieszczeniu higieniczno – sanitarnym (pom. 0/05), 8) przełożenie instalacji kolidujących z trasą

kanałów (nie dotyczy to awaryjnego zrzutu helu, w tym miejscu należy dostosować przebieg i

przekroje kanałów wentylacyjnych do istniejącej rury), 9) uruchomienie centrali w celu obsługi

pomieszczeń objętych modernizacją w ramach I etapu. 3.4.2. Etap II: 1) rozbudowa układu N2W2 o

pom. 0/15, 0/19c oraz gabinet zabiegowy – montaż przewodów wentylacyjnych: wykonanych z blachy

stalowej ocynkowanej (grubość ścianek kanału dla długości boku do 530 mm – 0,7 mm, dla długości

boków 530 – 1000 – 0,9 mm, łączonych na kołnierze wykonane zgodnie z obowiązującymi normami,

przewody wykonane w klasie szczelności min. B., kanały nawiewne zaizolowane matami z wełny

skalnej, 2) wykonanie układu nawiewno – wywiewnego N3W8, obsługującego pom. 0/17 i 018a-b,

składającego się z: centrali nawiewnej (o wydajności 530m3/h, sprężu 200Pa) z kanałową nagrzewnicą

wstępną elektryczną i nagrzewnico – chłodnicą freonową R410A o mocy 5kW, filtrów klasy F7 i F9,

wentylatora wywiewnego o wydajności 530m3/h, sprężu 220Pa wyposażonego w filtr klasy MS, 3)

rozdział powietrza w pomieszczeniach izolatki, śluzy i wc na nawiewie zapewnią anemostaty

4-stronne z filtrem klasy H13, anemostaty należy montować na skrzynkach rozprężnych z

przepustnicą, 4) w pomieszczeniu śluzy należy ustawić podciśnienie w stosunku do pomieszczenia

izolatki, a nadciśnienie w stosunku do pozostałych pomieszczeń, 5) pomieszczenia szatni i WC (pom.

0/19a-c) obsługuje wentylator wyciągowy W7 o wydajności 180m3/h, sprężu 150Pa, 6) wyrzut od

wentylatora W8 i W7 należy wyprowadzić po elewacji budynku na dach do wyrzutni dachowej, 7)

wentylatory W7 i W8 powinny być wykonane w szczelnej obudowie akustycznej, 8) przewody

wentylacyjne: wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (grubość ścianek kanału dla długości boku do

530 mm – 0,7 mm, dla długości boków 530 – 1000 – 0,9 mm, łączone na kołnierze wykonane zgodnie

z obowiązującymi normami, przewody wykonane w klasie szczelności min. B., kanały nawiewne

zaizolowane matami z wełny skalnej, 9) kanały wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach w

przestrzeni sufitu podwieszonego, 10) przełożenie instalacji kolidujących z trasą kanałów, 11)

ponowne uruchomienie centrali w układzie N2W2 w celu obsługi pomieszczeń objętych modernizacją

w ramach I i II etapu, 12) uruchomienie układów wentylacji wykonanych w ramach II etapu.

UWAGA: 1) należy dokonać wizji lokalnej i uwzględnić w wycenie ewentualną przebudowę

wewnętrznej instalacji wod. - kan., c.o. w przypadku kolizji z projektowaną wentylacją mechaniczną,

2) należy dokonać wizji lokalnej i uwzględnić w wycenie ewentualną przebudowę instalacji

elektrycznej, zasilania oświetlenia, oświetlenia ewakuacyjnego / awaryjnego w pom. 0/15 w

przypadku kolizji z projektowaną wentylacją mechaniczną, 3) przy montażu kanałów na elewacji oraz

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

7 z 24 2019-12-23, 14:55

czerpni i wyrzutni należy uwzględnić planowane docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o

grubości 17 cm, wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego

powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów - zgodnie z

obowiązującymi przepisami. 3.5. Zakres robót nie obejmuje: 1) naprawy i wykonania zabudów,

naprawy tynków i malowania ścian w miejscu wykonanych robót/przebić związanych z wykonaniem

zaprojektowanej wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej, 2) pomieszczeń znajdujących się

w projektowanej części socjalnej dla pracowników SP ZOZ MSWiA w Szczecinie – pom. nr 0/20 do

nr 0/33 – zgodnie z rys. PB/A/03 – Projekt budowlany – Architektura. 3.6. Podstawa wykonania

zamówienia: 1) projekt budowlany i wykonawczy pn. „Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z

pomieszczeniami towarzyszącymi dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 w

Szczecinie” wykonany przez ATΞLIΞR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF

KALERT –zakres robó obejmująy pomieszczenia Izby PrzyjęćSP ZOZ MSWiA w Szczecinie wraz

z pomieszczeniami towarzysząymi –pom. nr 0/01 do nr 0/18a-b oraz pomieszczenie 0/19A-C wraz z

sąiadująymi z nim gabinetami, 2) decyzja o pozwoleniu na budowę 3) opis przedmiotu zamóienia,

4) STWiORB, 5) wizja lokalna. 4. Informacje ogóne 4.1. Wykonawca przedstawi Zamawiająemu do

akceptacji wniosek materiałwy na każy element dla przedmiotowego przedsięzięia (wniosek

powinien zawierać certyfikaty na znak bezpieczeńtwa, deklaracje zgodnośi wyrobó z polskąlub

europejskąnormą aprobaty techniczne oraz gwarancje producentó dla montowanych urzązeńi

sprzęu. Przekazywane materiał powinny byćskatalogowane, opisane, uporząkowane i zgrupowane

wedłg branż. Zamawiająy zastrzega sobie 3 dni robocze na akceptację bąźodrzucenie wniosku.

4.2. W przypadku urzązeń materiałó lub technologii, dla któych podano w niniejszej SIWZ

konkretnąnazwęproducenta albo norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji

technicznych lub systemó referencji technicznych, Zamawiająy dopuszcza zastosowanie urzązeń

materiałó lub technologii rónoważych, o parametrach nie niżzych niżwskazane w niniejszej

SIWZ, albo norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemó

referencji technicznych rónoważych opisywanym. 4.3. Wykonawca winien wykonaćwszelkie prace

zabezpieczająe i pomocnicze, a w szczegónośi: 1) przetransportowaćniezbęne materiał,

włśiwie je zabezpieczyći skłdować 2) wykonaćniezbęne prace zabezpieczająe, mająe na celu

niedopuszczenie do uszkodzeńmienia i pomieszczeńSP ZOZ MSWiA w Szczecinie, 3) zaopatrzyćkadręwe wszelkie niezbęne śodki ochrony osobistej wraz ze szkoleniami i innymi elementami

niezbęnymi do wykonania przedmiotu zamóienia. 4.4. Wykonawca winien przygotowaćdokumentacjępowykonawcząwraz z pełąinformacjąjakośiową tj. charakterystykąużtych

materiałó oraz z podaniem sposobu ich konserwacji i użtkowania - dokumentacja powykonawcza

powinna byćdostarczona najpóźiej na dzieńprzed odbiorem końowym. Brak dokumentacji

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

8 z 24 2019-12-23, 14:55

powykonawczej na dzień przed odbiorem, anuluje rozpoczęcie procedury odbioru. 4.5. Wykonawca

jest zobowiązany do organizowania robót w sposób niekolidujący ze zwykłą działalnością

przedsiębiorstwa, jakim jest SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. Z uwagi na konieczność utrzymania

ciągłości pracy Izby Przyjęć przez cały czas prowadzenia robót, ich kolejność i zakres musi być

ustalona z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzane tylko

po dokonaniu szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym. 4.6. Zamawiający informuje o braku

możliwości składowania materiałów i sprzętu w rejonie działań Wykonawcy. 4.7. Zamawiający

informuje, że na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów

tytoniowych. 4.8. Prace mogą być prowadzone 24 godziny na dobę, za wyjątkiem prac głośnych i

uciążliwych, które należy zakończyć do godziny 22:00. 5. Obowiązki Wykonawcy: 1) protokolarne

przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, 2) organizacja zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym

z Zamawiającym (zaplecze techniczne i socjalno - higieniczne dla pracowników realizujących

przedmiot zamówienia), 3) współpraca i dostosowanie organizacji pracy przy wykonywaniu robót

budowlanych, przy wzajemnym poszanowaniu interesów Wykonawcy i Zamawiającego oraz

ewentualnego Wykonawcy wybranego w rezultacie innego postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego rozstrzygniętego przez Zamawiającego i prowadzącego równoległe prace własne w

obszarze pomieszczeń Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. W ramach tego obowiązku

Wykonawca wykona następujące prace: zabezpieczy na własny koszt i ryzyko, w szczególności przed

zniszczeniem, uszkodzeniem, zakurzeniem i zalaniem mienie znajdujące się w miejscach

wykonywania robót budowlanych lub w pobliżu tych miejsc, 4) Wykonawca zobowiązany jest

wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie miejsc wykonywania robót budowlanych, strzec mienia

znajdującego się w miejscach wykonywania robót budowlanych oraz zapewnić w tych miejscach

warunki bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa przeciwpożarowego (ochrony

przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 5) od

chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, na którym będą wykonywane roboty

budowlane, Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza na tym placu, utrzymanie ładu i

porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek wykonywania robót budowlanych

(na swój koszt), bez prawa składowania tych odpadów na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, w

szczególności w pomieszczeniach w których prowadzone są prace, 6) najpóźniej w dniu rozpoczęcia

prac Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia kontenera na odpady budowlane w miejscu

wskazanym przez Zamawiającego, 7) opróżnianie kontenera o którym mowa powyżej, 8) wydatki

związane z umieszczeniem kontenera na odpady powstałe w związku z wykonywaniem robót

budowlanych, w tym wydatki na zakup kontenera, obciążają Wykonawcę, 9) do obowiązków

Wykonawcy w czasie wykonywania robót budowlanych należy utrzymywanie terenu budowy, na

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

9 z 24 2019-12-23, 14:55

którym będą wykonywane roboty budowlane, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz

usunięcie z tych miejsc wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci

oraz niepotrzebnych urządzeń, po zakończeniu robót budowlanych w danym dniu, 10) oznaczenie

terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzonych robót,

wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 11) Wykonawca

zobowiązuje się do umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom

organów państwowych oraz służbom Zamawiającego, celem dokonania inspekcji budowy zgodnie z

zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz do udostępniania im danych i informacji

określonych prawem, 12) po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest

uporządkować i przekazać plac budowy Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót

budowlanych, 13) Wykonawca ponosi koszty poboru mediów (woda, energia elektryczna) w

wysokości 50,00 zł brutto za każdy tydzień pracy na obiekcie. Z tego tytułu Zamawiający wystawi

Wykonawcy fakturę VAT, 14) Wykonawca dostarczy na swój koszt materiały i jednostki sprzętowe, a

w szczególności urządzenia, maszyny, aparaty, narzędzia, niezbędne do wykonania robót

budowlanych, 15) od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu, na którym będą

wykonywane roboty budowlane, Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza na tym

placu, utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek

wykonywania robót budowlanych (na swój koszt), bez prawa składowania tych odpadów na terenie SP

ZOZ MSWiA w Szczecinie, 16) do obowiązków Wykonawcy w czasie wykonywania robót

budowlanych należy utrzymywanie terenu budowy, na którym będą wykonywane roboty budowlane,

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usunięcie z tych miejsc wszelkich urządzeń

pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń, po

zakończeniu robót budowlanych, 17) Wykonawca na zakończenie robót przedłoży zaświadczenia,

wystawione przez firmę posiadającą zezwolenia i uprawnienia przewidziane przez ustawodawcę w

ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) o przyjęciu

na utylizację i składowanie odpadów (wywóz gruzu itp.), 18) Wykonawca ponosi odpowiedzialność

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa za postępowanie z odpadami powstałymi

podczas wykonywania niniejszej umowy, 19) zgłaszanie Zamawiającemu robót ulegających zakryciu i

robót zanikających, 20) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość

w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do

sprawdzenia przed ich zakryciem, 21) gruntowne sprzątanie obiektu po wykonanych pracach przed

odbiorem końcowym, 22) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej robót, najpóźniej na

jeden dzień przed odbiorem końcowym, w tym: dokumentacji powykonawczej, protokołów prób,

badań i sprawdzeń, 23) zgodnie z art. 29 ust. 3 uPZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

10 z 24 2019-12-23, 14:55

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w

zakresie realizacji zamówienia, noszących znamiona stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z póź. zm.). Zatrudnienie, o

któym mowa w zdaniu pierwszym, powinno trwaćprzez cał okres realizacji zamóienia.

Wykonawca na każe żąanie Zamawiająego jest zobowiąany wykazać ż osoby zatrudnione przez

niego lub przez Podwykonawcę śiadcząe pracęw rozumieniu art. 22 § 1 KP, sązatrudnione na

podstawie umó o pracę Wykonawca lub Podwykonawca skłdająZamawiająemu dowody zawarcia

umó o pracęw terminie 14 dni od daty skierowania żąania pod rygorem zapłty kary umownej w

wysokośi odpowiadająej wartośi 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każe naruszenie tego

obowiąku, 24) niezależie od obowiąkó wymienionych powyżj Wykonawca przyjmuje takż

nastęująe obowiąki: - w wypadku powstania uszkodzenia lub zniszczenia mienia w toku

wykonywania robó budowlanych - naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, -

zatrudnienia osó posiadająych aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenie w zakresie

bezpieczeńtwa i higieny pracy, bezpieczeńtwa przeciwpożrowego (zabezpieczenia

przeciwpożrowego i ochrony przeciwpożrowej) odpowiadająe rodzajowi wykonywanych prac oraz

przeszkolonych stanowiskowo w zakresie bezpieczeńtwa i higieny pracy, bezpieczeńtwa

przeciwpożrowego (zabezpieczenia przeciwpożrowego i ochrony przeciwpożrowej), - odsunięie

od wykonywania robó budowlanych każej osoby, któa przez swó brak kwalifikacji lub uprawnieńoraz z innego powodu zagraż w jakikolwiek sposó należtemu wykonaniu umowy lub naraż

Zamawiająego na szkody lub straty, - ponoszenie pełej odpowiedzialnośi za szkody spowodowane

przez wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu robó budowlanych, powstał w szczegónośi

na skutek naruszenia przepisó z zakresu bezpieczeńtwa i higieny pracy, bezpieczeńtwa

przeciwpożrowego (zabezpieczenia przeciwpożrowego i ochrony przeciwpożrowej), - w przypadku

wystąienia uszkodzeńlub zniszczeńpodczas odkrywania lub wykonywania otworó - naprawienie i

doprowadzenie ich do stanu poprzedniego (na koszt Wykonawcy), - w przypadku koniecznośi

odłązenia medió na terenie wykonywania robó, Wykonawca moż je odłązyćza uprzednią

pisemnązgodąZamawiająego (zgłszenie musi nastąićmin. na 3 dni robocze przed planowanym

odłązeniem).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45331200-8

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

11 z 24 2019-12-23, 14:55

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

1.Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPZP: 1) Zamawiający przewiduje możliwość

udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPZP, polegającego na powtórzeniu

podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, 2) przedmiot

zamówienia: powtórzenie robót budowlanych podobnych do określonych w zamówieniu

podstawowym, 3) wielkość lub zakres zamówienia: do 20% wartości zamówienia podstawowego, 4)

warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: warunki umowy podstawowej oraz ustalone w

wyniku negocjacji.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach: 70

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

12 z 24 2019-12-23, 14:55

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne

lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca łącznie wykaże,

że: a) wykonał należycie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie podobne roboty budowlane o wartości

brutto nie mniejszej niż 50 000,00 złotych – każda z nich. Za jedną podobną robotę budowlaną

Zamawiający uzna robotę obejmującą swoim zakresem roboty instalacyjne polegające na

wykonaniu wentylacji nawiewno – wywiewnej, zrealizowaną w budynku użyteczności publicznej,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek, Wykonawcy składający ofertę wspólną,

mogą spełniać łącznie. b) dysponuje lub będzie dysponował osobą spełniającą wymagania

dotyczące kwalifikacji zawodowych, będącą członkiem właściwej, okręgowej izby samorządu

zawodowego oraz posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej,

tj. uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń. W przypadku

składania oferty wspólnej ww. warunek, Wykonawcy składający ofertę wspólną, mogą spełniać

łącznie

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: 4.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału

w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim

stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,

musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

13 z 24 2019-12-23, 14:55

do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty

budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który

zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1

uPZP.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

14 z 24 2019-12-23, 14:55

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP, 2) oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPZP

(załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia, 3) dokumenty wymienione w § 5 pkt 1 –9 rozporzązenia

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajó dokumentó, jakich moż żąaćZamawiająy od Wykonawcy w postęowaniu o udzielenie zamóienia (Dz. U. z 2016 r., poz.

1126), dotycząych innego podmiotu na któego zasobach Wykonawca polega, celem

potwierdzenia spełienia warunkó udział w postęowaniu, niezależie od charakteru prawnego

łąząych go z nim stosunkó prawnych. Obowiąek przedłżnia dokumentó, o któych mowa

w ppkt d) dotyczy tych dokumentó, któych przedłżnia Zamawiająy zażąałod Wykonawcy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały

wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ), 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do

realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i

wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

15 z 24 2019-12-23, 14:55

(załącznik nr 5 do SIWZ),

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie

wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o

których mowa w art. 26 ust. 6 uPZP, 3) dowód wniesienia wadium: 4) zobowiązania innych

podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

zamówienia (w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w

postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim

stosunków prawnych),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie złotych:

dwa tysiące 00/100 zł). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w

jednej lub w kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu,

przelewem na konto Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin, nr

konta: 70 1130 1176 0022 2137 2520 0001, z dopiskiem: „Wadium nr postępowania: 66/2019”.

Wiążąa jest data uznania rachunku Zamawiająego, 2) poręzeniach bankowych lub poręzeniach

spółzielczej kasy oszczęnośiowo-kredytowej, z tym ż poręzenie kasy jest zawsze poręzeniem

pieniężym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręzeniach

udzielanych przez podmioty, o któych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsięiorczośi (Dz. U. z 2018 r., poz. 110, 650, 1000

i 1669). 3. Wadium wnoszone w formie poręzeńlub gwarancji: 1) oryginałdokumentu

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

16 z 24 2019-12-23, 14:55

potwierdzającego wniesienie wadium, winien zostać złożony w kasie Zamawiającego, a do oferty

przetargowej Wykonawca winien załączyć, w oddzielnym opakowaniu (tj. w sposób niezłączony z

ofertą), kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, 2) musi obejmować cały okres

związania ofertą, 3) powinno być wystawione na Zamawiającego, 4) koniecznym jest, aby

gwarancja lub poręczenie obejmowało odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę

wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 uPZP. Wadium wniesione w tej formie

musi być bezwarunkowe oraz realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego. 4. Zamawiający,

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, zwróci

wadium wszystkim Wykonawcom z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPZP. 5. Zamawiający żąda ponownego

wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 13.4. SIWZ,

jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Wykonawcy, którego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7. Zamawiający na podstawie wniosku

Wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert, niezwłocznie

zwróci mu wadium. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na

rachunek Wykonawcy. 9. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego,

jeżeli: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.

1 uPZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPZP, pełnomocnictw lub nie wyraził

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPZP, co spowodowało brak

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Tak

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

17 z 24 2019-12-23, 14:55

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

18 z 24 2019-12-23, 14:55

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

19 z 24 2019-12-23, 14:55

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 20,00

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu realizacji zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

20 z 24 2019-12-23, 14:55

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

21 z 24 2019-12-23, 14:55

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod

rygorem nieważności, z uwzględnieniem ust. 2. 2. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany

postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych, w szczególności w następujących sytuacjach: 1) zmianie ulegnie stan prawny w zakresie

dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania

zamówienia lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, np. z uwagi na zmianę stawki VAT

(wynagrodzenie może być odpowiednio zwiększone lub zmniejszone w zależności od tego jaka będzie

zmiana stawki podatku VAT), 2) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie

Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub dokonanie przez

Zamawiającego zmiany w technologii wykonania robót, 3) zmiany będącej następstwem działania

organów administracji publicznej, w szczególności: przekroczenia określonych przez prawo terminów

wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 4) braku dostępu do mediów na skutek

awarii w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania

przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, proporcjonalnie o

czas trwania awarii, 5) pojawienia się rozbieżności pomiędzy dokumentacją określoną w § 1 umowy, a

stanem faktycznym skutkująych koniecznośiązmiany technologii wykonania robó, któej nie

moża był stwierdzićprzed rozpoczęiem wykonywania prac, 6) kolizji z planowanymi lub

rónolegle prowadzonymi na terenie Zamawiająego przez inne podmioty inwestycjami, przy czym

zmiany te ograniczająsiędo zmian koniecznych powodująych uniknięie lub usunięie kolizji. 3.

Strony dopuszczająmożiwośćzmian redakcyjnych, omyłk pisarskich oraz zmian bęąych

nastęstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez koniecznośi sporzązania

aneksu. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznośi powodująej, ż wykonanie umowy nie

leż w interesie publicznym, czego nie moża był przewidziećw chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moż zagrozićistotnemu interesowi bezpieczeńtwa pańtwa lub

bezpieczeńtwu publicznemu, Zamawiająy moż odstąićod umowy w terminie do 30 dni od

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

22 z 24 2019-12-23, 14:55

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego

paragrafu, Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu

wykonania części umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-01-07, godzina: 12:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> j. polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

23 z 24 2019-12-23, 14:55

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=68547...

24 z 24 2019-12-23, 14:55

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 23.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry