Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

19/2021 Świadczenie usług w zakresie żywienia dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej „ustawa Pzp” pn.

„Świadczenie usług w zakresie żywienia dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.”

Nr postępowania: 19/2021.

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/492809

Metadane

Data publikacji : 06.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
BWołowczyk

Opcje strony

do góry