Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

https://bip.spzozmswia.szczecin.pl/spz/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-po-2/dostawa/12496,282021-Dostawa-implantow-ortopedycznych-srodkow-technicznych-do-wykonywania-oper.html
2022-09-26, 11:34

28/2021 Dostawa implantów ortopedycznych, środków technicznych do wykonywania operacji ortopedycznych oraz akcesoriów endoskopowych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej „ustawa Pzp” pn.

„Dostawa implantów ortopedycznych, środków technicznych do wykonywania operacji ortopedycznych oraz akcesoriów endoskopowych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

Nr postępowania: 28/2021.

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/533965

Metadane

Data publikacji : 09.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
BWołowczyk

Opcje strony