Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

https://bip.spzozmswia.szczecin.pl/spz/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-po-2/dostawa/12426,272021-Dostawa-produktow-leczniczych-dla-SP-ZOZ-MSWiA-w-Szczecinie.html
2022-05-18, 04:18

27/2021 Dostawa produktów leczniczych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) - dalej „ustawa Pzp” pn.:

Dostawa produktów leczniczych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Nr postępowania: 27/2021.

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/525912

 

 

Metadane

Data publikacji : 22.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Hirniak - Zamówienia Publiczne

Opcje strony