Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Deklaracja dostępności www.gov.pl/web/spzoz-mswia-szczecin

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gov.pl/web/spzoz-mswia-szczecin

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt),

- teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną
- brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza

- niedostosowanie czytelność tekstów opublikowanych w tym plików PDF, Word i innych popularnych plików do ściągnięcia dla osób niewidomych

 

Dostępność cyfrowa i do aplikacji mobilnych strony www.gov.pl/web/spzoz-mswia-szczecin jest bezpośrednio związana z deklaracją dostępności rządowej strony https://www.gov.pl/web/gov/deklaracja-dostepnosci-serwisu-govpl.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację pierwotną sporządzono dnia: 26.05.2022
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 26.03.2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Łubiński
  • E-mail: lubinski@spzozmswia.szczecin.pl
  • Telefon: +48508242606

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Zasady składnia skarg i odwołania zdefiniowane są w dokumencie zamieszczonym na stronie www Zasady - Zapewnienia dostępności dla osobom ze szczególnymi potrzebami w SP ZOZ MSWiA w Szczecin

  • Organ nadzorujący: Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z żądaniem, nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będą niewłaściwe, ma ona prawo złożyć skargę.

Skargi prosimy kierować do Departamentu Spraw Obywatelskich:

Adolfa Pawińskiego 17, 02-106 Warszawa

Można też skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i zwrócić się do Rzecznika, aby podjął interwencję w danej sprawie.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

SPZOZ MSWiA w Szczecinie — Budynki zlokalizowane przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie
Budynek Szpitala wraz z Przychodnią SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (budynek nr 1)

Dostępność wejść do budynku.

Budynek główny posiada 8 wejść, oznaczonych literami od A do G, aktualnie trwają prace budowlane z tyłu budynku i wejścia E, D są wyłączone, docelowo nie będzie tych wejść zgodnie z tymczasową mapą obiektu umieszczoną na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Zakładu. Wejściami ogólnodostępnymi są wejścia A, B, C, G. Pozostałe wejścia przeznaczone są tylko dla ruchu personelu oraz służb technicznych. Wejście G jest przeznaczone pod Izbę Przyjęć na ambulanse oraz samochody transportu medycznego. Wszystkie wejścia dla pacjentów A, B, C, G umiejscowione są na poziomie terenu, bez przeszkód architektonicznych. Wejście A jest przeznaczone dla pacjentów z zewnątrz udających się na Izbę Przyjęć. Z uwagi na obniżenie poziomu terenu przy wejściu B, do wejścia dostać się można pokonując różnicę terenu schodami lub pochylnią. Pochylnia nie jest wyposażona w barierki. Osoby z problemami motorycznymi lub osoby niepełnosprawne korzystające z wózka inwalidzkiego mogą dostać się do Izby Przyjęć korzystając z wejść A.  Wszystkie wejścia do budynku wyposażone są w drzwi otwierane ręcznie za wyjątkiem wejścia G które jest wyposażone w drzwi automatyczne.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Na piętra budynku prowadzą schody w pięciu klatkach schodowych, dwie windy osobowe znajdujące się w pobliżu wejść A oraz B i jedna osobowo-towarowa przy wejściu H. Brak wizualnych wyróżnień poszczególnych stopni schodowych oraz końców i początków schodów. Na kondygnacjach występują niewielkie różnice poziomów pomiędzy poszczególnymi skrzydłami budynku. Różnice te pokonać można przy pomocy pochylni. Pochylnie nie są wyposażone w poręcze spełniające normy dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku głównego znajdują się 3 piwnice, w których znajdują się pomieszczenia techniczne. Dojście do tych pomieszczeń zapewnione jest tylko za pomocą schodów. Do pomieszczeń sterylizatorni, znajdującej się na 3 piętrze budynku przy klatce H, prowadzą schody, Przy schodach zamontowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych. W budynku głównym od strony jej dziedzińca umiejscowiona jest Izba Przyjęć, do której prowadzą automatycznie otwierane drzwi (czujnik ruchu). Brak progów ograniczających, utrudniających ruch na Izbie Przyjęć.

 

Dostępność toalet.

Dla pacjentów i personelu Laboratorium, Przychodni oraz Pracowni Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej zapewnione są toalety znajdujące się na 1 parterze za Pracownią Tomografu Komputerowego, oraz dedykowana pracownikom w środkowym, dodatkowym skrzydle między wejście E i F oraz na pierwszym piętrze przy Przychodni w sąsiedztwie windy. Jedna z toalet dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjenci i personel Pracowni RTG, oraz innych znajdujących się na 1 piętrze, mają możliwość skorzystania z 2 toalet znajdujących się w sąsiedztwie windy. Toalety te nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjenci i personel Pracowni Endoskopii skorzystać mogą z 2 toalet w bezpośrednim sąsiedztwie pracowni i klatki schodowej. Toalety te nie są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjenci i personel Izby Przyjęć mogą skorzystać z 4 toalet, w tym jedna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach poszczególnych oddziałów znajdują się toalety dla pacjentów i personelu. Minimum jedna z toalet na danym oddziale przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych,

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych i inne.

Na zewnątrz oraz wewnątrz budynku różnice poziomów pokonać można przy pomocy wylanych  pochylni, nie posiadają poręczy dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale ze względu na mały poziom nachylenia. Posadzki na pochylniach wewnętrznych pokryte są wykładziną antypoślizgową.

Obecnie trwają prace budowlane związane z budowa centrum diagnostycznego – teren jest zabezpieczony ogrodzeniem.

W pobliżu wejścia na teren szpitala zamontowana jest tymczasowa tablica informacyjna z mapą szpitala, rozkładem poszczególnych jego części oraz dojść do nich prowadzących. W budynku głównym nie zamontowano graficznego schematu poszczególnych pomieszczeń. Informację na ten temat uzyskać można od pracownika w budynku portierni lub w budynku rejestracji.

Poszczególne pomieszczenia nie są oznaczone w odpowiedni sposób dla osób niedowidzących, W budynku nie zastosowano urządzeń do informacji głosowej dla osób niedowidzących.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Osoby z problemami motorycznymi, osoby niepełnosprawne korzystające z wózków inwalidzkich oraz osoby niedowidzące lub niewidome w przypadku jakichkolwiek trudności mogą skorzystać z pomocy pracowników portierni przebywających w budynku portierni przy wejściu na teren szpitala.


Osoby niedowidzące oraz niewidome mogą skorzystać z Alfabetu Braille'a dostępnego u Rzecznika Praw Pacjenta na terenie placówki. Informacje odnośnie miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych udzielają pracownicy na portierni, ponadto są wyznaczone miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych - 4 miejsc oznaczonych tablicami i znakami poziomymi.

Na terenie Zakładu brak ogólnodostępnego parkingu dla pacjentów. Dla osób niepełnosprawnych wyznaczono parking posiadający 4 miejsca postojowe. Parking znajduje się w pobliżu wjazdu na teren szpitala i jest zlokalizowany przy budynku rejestracji, naprzeciw wejścia C i czytelnie oznakowany.

Personel Portierni jest świadomy o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren oraz do budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż, kaganiec oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren oraz do budynków z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynkach jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu.

Informacje odnośnie organizacji ruchu pacjentów i organizacji przestrzeni szpitala w obecnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ MSWiA Karty komunikacji z osobą głuchą, słabosłyszącą, które dostępne są na każdym oddziale, poradni, pracowni.

Ze względu na zapewnianie przez SPZOZ MSWIA w Szczecinie opieki osobom z podejrzeniem zarażenia wirusem w budynku głównym szpitala wprowadzono szereg dostosowań architektonicznych obiektu w celu rozdzielenia dróg pacjentów zdrowych od zakażonych opracowane są procedury na wypadek zaistnienia zdarzenia zarażenia wirusami. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego w budynku mogą występować okresowe utrudnienia w dostępie do niektórych pomieszczeń poprzez brak zapewnienia drogi dojścia lub dojazdu dla osoby niepełnosprawnej. Wszelkie informację oraz pomoc w tej kwestii uzyskać można od pracownika portierni, rejestracji lub telefonicznie.


Il. Budynek Rejestracji (budynek nr 2)

Dostępność wejścia do budynku.

Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście przez drzwi automatycznie rozsuwane. Z racji niewielkiej różnicy poziomów, pomiędzy terenem a wejściem, do budynku prowadzą schody oraz pochylnia spełniająca wymogi dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek jest budynkiem parterowym bez przeszkód architektonicznych.

Dostępność toalet.

Pacjenci oraz personel budynku mogą skorzystać z 3 toalet, z czego jedna dostosowana jest do

potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych i inne.

W budynku nie zamontowano graficznego schematu poszczególnych pomieszczeń. Informację na ten temat uzyskać można od pracownika portierni w budynku portierni przy wejściu na teren szpitala lub od pracownika budynku rejestracji.

Poszczególne pomieszczenie nie są oznaczone w odpowiedni sposób dla osób niedowidzących. W budynku nie zastosowano urządzeń do informacji głosowej dla osób niedowidzących.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Osoby z problemami motorycznymi, osoby niepełnosprawne korzystające z wózków inwalidzkich oraz osoby niedowidzące lub niewidome w przypadku jakichkolwiek trudności mogą skorzystać z pomocy pracowników ochrony przebywających w budynku portierni przy wejściu na teren szpitala.

Osoby niedowidzące oraz niewidome mogą skorzystać z Alfabetu Braille'a dostępnego u Rzecznika Praw Pacjenta na terenie placówki.

Informacje odnośnie miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Zakładu brak ogólnodostępnego parkingu dla pacjentów. Dla osób niepełnosprawnych wyznaczono parking posiadający 4 miejsca postojowe. Parking znajduje się w pobliżu wjazdu na teren szpitala i jest zlokalizowany przy budynku rejestracji, naprzeciw wejścia C.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren oraz do budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż, kaganiec oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren oraz do budynków z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ MSWiA Karty komunikacji z osobą głuchą, słabosłyszącą, które dostępne są na każdym oddziale, poradni, pracowni.

Nie ma w obiekcie pętli indukcyjnych urządzenia wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną (induktofoniczną).

W budynkach jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu.

IlI. Budynek administracji wraz z zapleczem technicznym (budynek nr 3)

Dostępność wejścia do budynku.

Dla budynku prowadzą 4 wejścia J, K, L, M dostępne dla personelu i służb technicznych. Wejście J prowadzi do części administracyjnej dostępnej także dla pacjentów. W celu wejścia do budynku wejściem J jest mini pochylnia by móc wjechać wózkiem. W celu wejścia do budynku wejściem L oraz do części podpiwniczonej, do której wejście zlokalizowane jest w pobliżu wejścia L konieczne jest pokonanie schodów, Pozostałe wejścia dostępne są z poziomu terenu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek jest budynkiem parterowym, częściowo podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym nad częścią administracyjną. W budynku administracji na poddasze użytkowe prowadzą schody stalowe kręcone. W budynku nie ma windy ani podnośnika.

Dostępność toalet

w części pomieszczeń, w których znajduje się administracja znajdują się dwie toalety dla personelu i pacjentów ogólnodostępne. W częściach, w których funkcjonuje apteka oraz pralnia, znajdują się toalety dla personelu. Toalety te nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych i inne.

W budynku nie zamontowano graficznego schematu poszczególnych pomieszczeń. Informację na ten temat uzyskać można od pracownika ochrony w budynku portierni przy wejściu na teren szpitala lub od pracownika sekretariatu części administracyjnej.

Poszczególne pomieszczenie nie są oznaczone w odpowiedni sposób dla osób niedowidzących. W budynku nie zastosowano urządzeń do informacji głosowej dla osób niedowidzących.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Nie ma w obiekcie pętli indukcyjnych urządzenia wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną (induktofoniczną).


Osoby z problemami motorycznymi, osoby niepełnosprawne korzystające z wózków inwalidzkich oraz osoby niedowidzące lub niewidome w przypadku jakichkolwiek trudności mogą skorzystać z pomocy pracowników portierni przebywających w budynku portierni przy wejściu na teren szpitala.

Osoby niedowidzące oraz niewidome mogą skorzystać z Alfabetu Braille'a dostępnego u Rzecznika Praw Pacjenta na terenie placówki.

Informacje odnośnie miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych,

Na terenie Zakładu brak ogólnodostępnego parkingu dla pacjentów. Dla osób niepełnosprawnych wyznaczono parking posiadający 4 miejsca postojowe. Parking znajduje się w pobliżu wjazdu na teren szpitala i jest zlokalizowany przy budynku rejestracji, naprzeciw wejścia C.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren oraz do budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż, kaganiec oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren oraz do budynków z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ MSWiA Karty komunikacji z osobą głuchą, słabosłyszącą, które dostępne są na każdym oddziale, poradni, pracowni.

W budynkach jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu.

 

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie — Budynek Przychodni Królowej Korony Polskiej z Oddziałem Dziennym w Szczecinie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6 w Szczecinie

Poradnia Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny Psychiatryczny, Poradnie

Dostępność wejścia do budynku.

Budynek posiada sześć wejść. Wejście 1 od frontu budynku prowadzi na parter budynku, gdzie znajduje się rejestracja. W celu skorzystania z tego wejścia trzeba pokonać schody. Wejścia 2 i 3 znajdują się z tyłu budynku i są dostępne z poziomu terenu, prowadzą do klatki schodowej oraz windy obsługującej wszystkie kondygnacje. Wejścia 4 i 5 zlokalizowane po bokach budynku prowadzą po schodach na poziom -1, bezpośrednio na Oddział Dzienny Psychiatryczny. Wejście 6 z boku budynku dostępne jest z tarasu zewnętrznego na poziomie parteru, na który prowadzą schody, Ogólnodostępnymi wejściami przeznaczonymi dla ruchu zarówno pacjentów jak i personelu są wejścia 1, 2, 3 i 4. Wejścia 5 i 6 przeznaczone są wyłącznie dla personelu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Na poszczególne kondygnacje budynku prowadzą schody oraz winda osobowa. Schody posiadają wizualne wyróżnienia poszczególnych stopni schodowych. Dojście do wszystkich pomieszczeń zapewnione jest bez przeszkód architektonicznych.

Dostępność toalet

Do dyspozycji pacjentów i personelu Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni są 2 toalety, w tym jedna na poziomie parteru naprzeciwko pomieszczenia rejestracji dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz jedna na pierwszym piętrze, niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji personelu Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni są dodatkowo 2 toalety po jednej na kondygnacji 1 i 2 piętra, z czego toaleta na 2 piętrze dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji pacjentów i personelu Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dostępne są 2 toalety, z czego jedna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych i inne.


W budynku nie zamontowano graficznego schematu poszczególnych pomieszczeń. Informację na temat rozkładu pomieszczeń uzyskać można od pracownika w rejestracji na parterze.

Poszczególne pomieszczenie nie są oznaczone w odpowiedni sposób dla osób niedowidzących. W budynku nie zastosowano urządzeń do informacji głosowej dla osób niedowidzących.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Nie ma w obiekcie pętli indukcyjnych urządzenia wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną (induktofoniczną)..

Osoby z problemami motorycznymi, osoby niepełnosprawne korzystające z wózków inwalidzkich oraz osoby niedowidzące lub niewidome w przypadku jakichkolwiek trudności mogą skorzystać z pomocy jednego z pracowników rejestracji znajdującej się na  wysokim parterze, mogę też skorzystać z windy z tyłu budynku.

Informacje odnośnie miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie obiektu znajduje się 4 miejsca parkingowe, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane z tyłu budynku przy klatce schodowej z windą.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren oraz do budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż, kaganiec oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren oraz do budynków z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu.

Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ MSWiA Karty komunikacji z osobą głuchą, słabosłyszącą, które dostępne są na każdym oddziale, poradni, pracowni.

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie — Budynki zlokalizowane przy ul, Piotra Skargi 16 w Szczecinie
l. Budynek Przychodni z Oddziałem Rehabilitacji Dziennej w Szczecinie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.


Dostępność wejść do budynku,

Budynek posiada 2 wejścia, jedno od ulicy Wyspiańskiego oraz jedno od ul. Piotra Skargi. Z racji różnicy poziomów terenu, aby dostać się do budynku trzeba pokonać schody. Przy wejściu od ul. Wyspiańskiego znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Na piętra budynku prowadzą schody. Brak wizualnych wyróżnień poszczególnych stopni schodowych oraz końców i początków schodów, W budynku znajduje się winda.

Dostępność toalet

Do dyspozycji pacjentów i personelu są 2 toalety na parterze, z których jedna spełnia standardy toalety dla osób niepełnosprawnych oraz 2 toalety na I piętrze, które nie spełniają standardu toalet dla osób niepełnosprawnych, Personel może także skorzystać z dodatkowej toalety na I piętrze. Toaleta to nie spełnia standardów toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych i inne.

W budynku nie zamontowano graficznego schematu poszczególnych pomieszczeń. Informację na ten temat uzyskać można od pracownika rejestracji.

Nie ma w obiekcie pętli indukcyjnych urządzenia wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną (induktofoniczną).

Poszczególne pomieszczenia nie są oznaczone w odpowiedni sposób dla osób niedowidzących, W budynku nie zastosowano urządzeń do informacji głosowej dla osób niedowidzących.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Nie ma w obiekcie pętli indukcyjnych urządzenia wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną (induktofoniczną).


Osoby z problemami motorycznymi, osoby niepełnosprawne korzystające z wózków inwalidzkich oraz osoby niedowidzące lub niewidome w przypadku jakichkolwiek trudności mogą skorzystać z pomocy jednego z pracowników.

Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ MSWiA Karty komunikacji z osobą głuchą, słabosłyszącą, które dostępne są na każdym oddziale, poradni, pracowni.

Informacje odnośnie miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie obiektu znajdują się miejsca parkingowe dla pacjentów. Brak wytyczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking znajduje się od ulicy Wyspiańskiego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren oraz do budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż, kaganiec oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren oraz do budynków z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynkach jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu.

II. Budynek willowy - Zachodniopomorska Rejonowa Komisja Lekarska w Szczecinie
 

Dostępność wejść do budynku.

Do budynku prowadzą 3 wejścia, Wejście 1 zlokalizowane jest od ulicy Piotra Skargi i prowadzi na parter budynku, w tym celu należy pokonać schody. Wejście 2 zlokalizowane z boku budynku prowadzi schodami na poziom -1. Wejście 3 zlokalizowane jest od ul. Wyspiańskiego i także wymaga pokonania schodów. Dla ruchu pacjentów i personelu przewidziane jest wejście od ulicy Wyspiańskiego. Pozostałe wejścia są wejściami przeznaczonymi tylko dla personelu technicznego. Dojścia do budynku nie są wyposażone w podnośniki. Brak również rampy dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w windę ani podnośnik.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla pacjentów i personelu dostępne są tylko pomieszczenia zlokalizowane na parterze, gdzie znajduje się Zachodniopomorska Rejonowa Komisja Lekarska w Szczecinie. Do pomieszczeń technicznych zlokalizowanych na poziomie -1 ma dostęp tylko personel techniczny. Pomieszczenia na wyższych kondygnacjach są nieużytkowane,

Dostępność toalet

Pacjenci i personel mogą skorzystać z 2 toalet. Toalety te nie spełniają standardów toalet dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych i inne.

W budynku nie zamontowano graficznego schematu poszczególnych pomieszczeń. Informację na ten temat uzyskać można od pracownika rejestracji.

Poszczególne pomieszczenie nie są oznaczone w odpowiedni sposób dla osób niedowidzących. W budynku nie zastosowano urządzeń do informacji głosowej dla osób niedowidzących.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Nie ma w obiekcie pętli indukcyjnych urządzenia wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną (induktofoniczną).

Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ MSWiA Karty komunikacji z osobą głuchą, słabosłyszącą, które dostępne są na każdym oddziale, poradni, pracowni.

Osoby z problemami motorycznymi, osoby niepełnosprawne korzystające z wózków inwalidzkich oraz osoby niedowidzące lub niewidome w przypadku jakichkolwiek trudności mogą skorzystać z pomocy pracowników ochrony przebywających w budynku portierni przy wejściu na teren szpitala.

Informacje odnośnie miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie obiektu znajdują się miejsca parkingowe dla pacjentów. Brak wytyczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking znajduje się od ulicy Wyspiańskiego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków opieki zdrowotnej, Warunkiem wejścia na teren oraz do budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż, kaganiec oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren oraz do budynków z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynkach jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu.

 

do góry