Przejdź do treści

Przetarg

61. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia i ryzyk komunikacyjnych pojazdów mechanicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie.

termin składania ofert: 08.12.2017


Polska-Szczecin: Usługi ubezpieczeniowe

2017/S 209-433729

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
ul. Jagiellońska 44
Szczecin
70-382
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Ryczek
Tel.: +48 914329521
E-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl
Faks: +48 914329501
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.spzozmswia.szczecin.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.spzozmswia.szczecin.pl/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro/uslugi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia i ryzyk komunikacyjnych pojazdów mechanicznych SP ZOZ MSWiA w Szczecinie na okres 24 miesięcy.

Numer referencyjny: 61/2017.
II.1.2)Główny kod CPV
66510000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia i ryzyk komunikacyjnych pojazdów mechanicznych SP ZOZ MSWiA w Szczecinie na okres 24 miesięcy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66516000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Terytorium Rzeczypospolitej Polski (z zastrzeżeniem zagranicznych podróży służbowych).

II.2.4)Opis zamówienia:

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ubezpieczenia mienia.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66515100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, adres: ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 5/6, 70-486 Szczecin, ul. Piotra Skargi 16, 71-422 Szczecin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Ubezpieczenia mienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych pojazdów mechanicznych.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66514110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Terytorium Rzeczypospolitej Polski i Europy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych pojazdów mechanicznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wymagane zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1170 z późn. zm.) w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Sposób realizacji umowy został określony w Rozdziale nr IV SIWZ – Wzór umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/12/2017
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/12/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Wydział Administracyjno-Gospodarczy SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin (budynek administracji Szpitala).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w łącznej wysokości:

Część I: 15 000 PLN,

Część II: 4 000 PLN,

Część III: 2 000 PLN.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy:

1) pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin, nr konta: 70 1130 1176 0022 2137 2520 0001, z dopiskiem: „Wadium nr postępowania: 61/2017”. Wiążąca jest data uznania rachunku Zamawiającego,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089).

3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji:

1) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, winien zostać złożony w kasie Zamawiającego, a do oferty przetargowej Wykonawca winien załączyć, w oddzielnym opakowaniu (tj. w sposób niezłączony z ofertą), kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium,

2) musi obejmować cały okres związania ofertą,

3) powinno być wystawione na Zamawiającego,

4) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowało odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 uPZP. Wadium wniesione w tej formie musi być bezwarunkowe oraz realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego.

4. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, zwróci wadium wszystkim Wykonawcom z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPZP.

5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 13.4. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

7. Zamawiający na podstawie wniosku Wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert, niezwłocznie zwróci mu wadium.

8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

9. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,

o których mowa w art. 25 ust. 1 uPZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/10/2017

Metryczka Naciśnij enter aby rozwinąć metrczykę

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Ryczek
Modyfikował:
Piotr Ryczek
Czas wytworzenia:
2017-10-31, 11:49:04
Czas modyfikacji:
2017-12-22, 12:10:58
Ilość odsłon:
575