Przejdź do treści

Przetarg

27. Świadczenie usług w zakresie żywienia dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

termin składania ofert: 29.06.2016


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Szczecin: Świadczenie usług w zakresie żywienia dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 97257 - 2016; data zamieszczenia: 21.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie , ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4329586, 4329521, faks 91 4329501.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmswia.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie żywienia dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie żywienia dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile zajdzie taka potrzeba

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 11 000,00 zł, które należy wpłacić na rachunek wskazany przez Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w innej formie, niż określonej w punkcie 12.2, podpunkcie 1. Wykonawca zobowiązany jest do zdeponowania go w Sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. W obydwu przypadkach kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione należy dołączyć do oferty. 2. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto Zamawiającego - nr 70 1130 1176 0022 2137 2520 0001 w BGK z dopiskiem: nr postępowania: 27/2016, wadium na - Świadczenie usług w zakresie żywienia dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. 4. Wiążąca jest data uznania rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku zamiaru wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - należy zaznaczyć w ofercie, czy dokument taki Zamawiający ma zwrócić Wykonawcy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Wykonawcy. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dot. uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający swoją ofertę w przedmiotowym postępowaniu posiadał zezwolenie stacji sanitarno - epidemiologicznej - na świadczenie usług żywienia na rzecz jednostek służby zdrowia w miejscu przygotowywania żywności lub protokół z ustalenia stanu sanitarnego z miejsca planowanego przygotowania posiłków dla Zamawiającego, wystawiony przez stację sanitarno-epidemiologiczną wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż zalecenia zawarte w protokole zostały wykonane.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia, Wykonawca powinien udokumentować w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie realizowane lub zrealizowane minimum dwie usługi polegające na świadczeniu usług żywienia - każda o wartości min. 100 000,00 zł brutto w pełnym roku obowiązywania umowy, w tym min. jedna usługa winna być świadczona w czynnym obiekcie szpitalnym przez okres co najmniej 1 roku. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże kontrakty, znajdujące się w trakcie wykonania, okres trwania umowy nie może być krótszy i wartość umowy nie może być mniejsza, niż określone w SIWZ minimalny okres trwania umowy oraz minimalna wartość usług dla uznania warunku dot. wiedzy i doświadczenia za spełnione na dzień składania ofert.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający swoją ofertę w przedmiotowym postępowaniu posiadał opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę, co najmniej 100 000,00 zł. Wykonawca powinien przedłożyć dowód opłaty polisy ubezpieczeniowej, jeżeli z jej treści nie wynika, że została ona opłacona.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. Zezwolenie stacji sanitarno - epidemiologicznej - na świadczenie usług żywienia na rzecz jednostek służby zdrowia w miejscu przygotowywania żywności lub protokół z ustalenia stanu sanitarnego z miejsca planowanego przygotowania posiłków dla Zamawiającego, wystawiony przez stację sanitarno-epidemiologiczną wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż zalecenia zawarte w protokole zostały wykonane. 2. Aktualna decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy, zatwierdzająca środek transportu służący do wykonywania zamówienia, jako spełniający odpowiednie wymagania do celów przewozu środków spożywczych.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Spis dokumentów znajdujących się w ofercie - zamieszczony na pierwszej stronie oferty; 2. Wypełniony druk oferty cenowej - załącznik nr 1 do SIWZ; 3. Wypełniony formularz szczegółowej oferty cenowej - załącznik nr 2 do SIWZ; 4. Oświadczenia Wykonawcy dotyczące prawidłowego żywienia, zgodnie ze standardami Instytutu Żywności i Żywienia - załącznik nr 6 i załącznik nr 7 do SIWZ; 5. Oświadczenie Wykonawcy o kontynuacji ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ; 6. Dowód wniesienia wadium, tj.: kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, a w przypadku innych form wniesienia wadium, po zdeponowaniu ich w Sekretariacie Zamawiającego - dokument wadialny poświadczony za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 75
 • 2 - Wartość wsadu do kotła - 20
 • 3 - Częstotliwość odbioru resztek pokonsumpcyjnych - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.spzozmsw.szczecin.pl/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro/uslugi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SP ZOZ MSWiA, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Dyrektora SP ZOZ MSWiA, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: N/D.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Metryczka Naciśnij enter aby rozwinąć metrczykę

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Ryczek
Modyfikował:
Piotr Ryczek
Czas wytworzenia:
2016-06-21, 17:06:38
Czas modyfikacji:
2016-06-21, 17:14:23
Ilość odsłon:
1101