Przejdź do treści

Przetarg

40. Przebudowa i rozbudowa SP ZOZ MSWiA w Szczecinie – dobudowa i przebudowa Izby Przyjęć, dobudowa Zakładu Diagnostyki Radiologicznej oraz przebudowa Laboratorium

termin składania ofert: 12.12.2016


Ogłoszenie nr 341525 - 2016 z dnia 2016-11-10 r.
Szczecin: Przebudowa i rozbudowa SP ZOZ MSWiA w Szczecinie – dobudowa i przebudowa Izby Przyjęć, dobudowa Zakładu Diagnostyki Radiologicznej oraz przebudowa Laboratorium.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 810733454, ul. ul. Jagiellońska  44, 70-382  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914329500, e-mail , faks 914329501. 
Adres strony internetowej (URL): qwww.spzozmswia.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak 
http://bip.spzozmswia.szczecin.pl/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro/roboty-budowlane

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak 
http://bip.spzozmswia.szczecin.pl/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro/roboty-budowlane

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin.

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa SP ZOZ MSWiA w Szczecinie – dobudowa i przebudowa Izby Przyjęć, dobudowa Zakładu Diagnostyki Radiologicznej oraz przebudowa Laboratorium.
Numer referencyjny: 40/2016.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa i rozbudowa SP ZOZ MSWiA w Szczecinie – dobudowa i przebudowa Izby Przyjęć, dobudowa Zakładu Diagnostyki Radiologicznej oraz przebudowa Laboratorium.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45111200-0, 45200000-9, 45215000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45332300-6, 45332200-5, 45321000-3, 45260000-7, 45400000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 15 000 000,00 złotych. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości. b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 6 000 000,00 złotych. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną podobną robotę budowlaną (tj. obejmującą swoim zakresem całość prac przedmiotowego zamówienia) zrealizowaną w obiekcie służby zdrowia, o wartości brutto nie mniejszej niż 15 000 000,00 złotych. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości. b) dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób spełniających wymagania dot. kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - kierownik budowy: Uprawnienia: do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń. Doświadczenie: co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie kierowania robotami budowlanymi jako kierownik budowy (okres dwuletni doświadczenia rozumiany będzie jako suma okresów, w których osoba faktycznie kierowała robotami wymaganymi do udokumentowania w ramach ww. doświadczenia). - kierownik robót budowlanych w branży sanitarnej: Uprawnienia: do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń. Doświadczenie: co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach wskazanej specjalności, w zakres którego wchodziło również kierowanie lub nadzorowanie robotami polegającymi na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji gazów medycznych (okres dwuletni doświadczenia rozumiany będzie jako suma okresów, w których osoba faktycznie kierowała robotami wymaganymi do udokumentowania w ramach ww. doświadczenia). - kierownik robót budowlanych w branży elektrycznej: Uprawnienia: do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń. Doświadczenie: co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach wskazanej specjalności (okres dwuletni doświadczenia rozumiany będzie jako suma okresów, w których osoba faktycznie kierowała robotami wymaganymi do udokumentowania w ramach ww. doświadczenia). - kierownik robót budowlanych w branży telekomunikacyjnej: Uprawnienia: do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bez ograniczeń. Doświadczenie: co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach wskazanej specjalności (okres dwuletni doświadczenia rozumiany będzie jako suma okresów, w których osoba faktycznie kierowała robotami wymaganymi do udokumentowania w ramach ww. doświadczenia). - projektant instalacji i sieci telekomunikacyjnych: Uprawnienia: do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania instalacji i sieci telekomunikacyjnych, bez ograniczeń. Doświadczenie: co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub pełnienia funkcji inspektora nadzoru w ramach wskazanej specjalności (okres dwuletni doświadczenia rozumiany będzie jako suma okresów, w których osoba faktycznie kierowała robotami wymaganymi do udokumentowania w ramach ww. doświadczenia). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP. b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPZP (załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Do przedłożonej przez Wykonawcę polisy, należy dołączyć również potwierdzenie jej opłacenia. b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ). d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ). e) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z dołączonym kosztorysem ofertowym (pełnym, z zestawieniem materiałów). 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 uPZP. 3) dowód wniesienia wadium: a) przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – do oferty należy załączyć kopię polecenia przelewu. b) w przypadku wniesienia wadium w innej formie, niż forma pieniężna – do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Stosownie do dyspozycji wyartykułowanej w rozdziale I dziale 13. pkt 13.3. ppkt 1) SIWZ, w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż forma pieniężna, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, winien zostać złożony w kasie Zamawiającego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak, 
Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 400 000,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100 zł). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin, nr konta: 70 1130 1176 0022 2137 2520 0001, z dopiskiem: „Wadium nr postępowania: 40/2016”. Wiążąca jest data uznania rachunku Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) gwarancjach bankowych. 4) gwarancjach ubezpieczeniowych. 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2016.0.359). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji: 1) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, winien zostać złożony w kasie Zamawiającego, a do oferty przetargowej Wykonawca winien załączyć, w oddzielnym opakowaniu (tj. w sposób niezłączony z ofertą), kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 2) musi obejmować cały okres związania ofertą. 3) powinno być wystawione na Zamawiającego. 4) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowało odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 uPZP. Wadium wniesione w tej formie musi być bezwarunkowe oraz realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego. 4. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, zwróci wadium wszystkim Wykonawcom z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPZP. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 13.4. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7. Zamawiający na podstawie wniosku Wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert, niezwłocznie zwróci mu wadium. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 9. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przewidzianym terminie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
tak 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Cena.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 1. W przypadku złożenia co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jednoetapową aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 91a – 91e uPZP. 2. W toku aukcji elektronicznej ocena ofert dokonana zostanie w oparciu o kryteria: a) cena (waga – 50%, maksymalna ilość punktów – 50 pkt) - podlega licytacji. b) gwarancja jakości i rękojmia za wady (waga – 20%, maksymalna ilość punktów – 20 pkt) - nie podlega licytacji. c) termin realizacji zamówienia (waga – 15%, maksymalna ilość punktów – 15 pkt) - nie podlega licytacji. d) wysokość kary umownej za przekroczenie terminu realizacji zamówienia (waga – 15%, maksymalna ilość punktów – 15 pkt) - nie podlega licytacji. 3. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w czasie aukcji cen brutto, tj. powiększonych o stawkę podatku od towarów i usług, celem umożliwienia porównania składanych ofert. 4. Minimalna wysokość postąpienia: 10 000,00 zł brutto. 5. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. 6. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. W toku aukcji elektronicznej na bieżąco przekazywana jest każdemu Wykonawcy informacja o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Kontynuowanie aukcji elektronicznej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego: a) w przypadku, gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu. b) Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Minimalna wysokość postąpienia: 10 000,00 zł brutto.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 1. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni spełniać następujące wymagania techniczne: a) dopuszczalne przeglądarki internetowe: - dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9. - dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11. - dla Windows 8: Internet Explorer 11. - dla Windows 10: Internet Explorer 11. b) pozostałe wymagania techniczne: - dostęp do sieci internet. - obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax. - włączona obsługa JavaScript. - zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s. - zainstalowany Acrobat Reader. - zainstalowane środowisko Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy. 2. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni posiadać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego wystawiony zgodnie z przepisami prawa, a także współpracujące z komputerem opisanym w w/w punkcie urządzenie umożliwiające złożenie takiego podpisu. 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja jednoetapowa 
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
Zamknięcie aukcji elektronicznej następuje: a) w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej. b) jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia. c) po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu. Po zakończeniu aukcji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do przesłania pisemnej informacji z zaktualizowaną ceną brutto za realizację przedmiotu zamówienia. Zaktualizowana cena brutto nie może być wyższa od kwoty zaproponowanej w aukcji elektronicznej. Pisemną informację z zaktualizowaną ceną należy przesłać do Zamawiającego do następnego dnia roboczego do godz. 11.00 od daty zakończenia aukcji na adres: SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, fax: 91 43-29-501 lub e-mail: biuro@spzozmsw.szczecin.pl

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 50
gwarancja jakości i rękojmia za wady 20
termin realizacji zamówienia 15
wysokość kary umownej za przekroczenie terminu realizacji zamówienia 15

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności wywołujących ten skutek, iż umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom, bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu umowy albo też wykonanie umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej, bądź obu jej Stron. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do: 1) wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu ochrony środowiska, 2) działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania przedmiotu umowy, 3) gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, 4) powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, 5) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy, 6) nadzwyczajnie niesprzyjających warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w stopniu większym, niż można byłoby to racjonalnie przewidywać, 7) klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz siły wyższej, 8) nieprzewidywalnych warunków gruntowych (w tym w szczególności kolizji z sieciami i obiektami podziemnymi nieujętymi na mapach zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, warunków geologicznych, których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności), 9) odkrycia w trakcie realizacji przedmiotu umowy znalezisk archeologicznych, obiektów zabytkowych lub innych podobnych podlegających przepisom o ochronie zabytków, 10) zaistnienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. 2. Strony zgodnie postanawiają, iż zmiana umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, będzie mogła w szczególności nastąpić w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiany spowodowanej warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęskami żywiołowymi, jak również uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 2) zmiany spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności występowania: niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, a w tym istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 3) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, 4) zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., 5) innych przyczyn obiektywnych zewnętrznie niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłuższy jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3. W sytuacjach określonych w ust. 1 Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania przedmiotu umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki. Każda ze zmian wskazanych w ust. 1 może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: 1) stawka roboczogodziny R - średnia dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnej na dzień sporządzania kosztorysu, 2) koszty pośrednie Kp (R+S) – średnie wg publikacji Sekocenbud aktualnej na dzień sporządzania kosztorysu, 3) zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) – średni wg publikacji Sekocenbud aktualnej na dzień sporządzania kosztorysu, 4) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnej na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp., 5) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. W przypadkach konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy wiążącego z poniesioną stratą na skutek okoliczności nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych przyjmuje się, że Strony będą ponosić ryzyko tych okoliczności po połowie, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zrefinansowania 50% poniesionej i udokumentowanej straty poprzez zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 Strony dopuszczają możliwość: 1) zmian redakcyjnych umowy oraz 2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, 3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również 4) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego za wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy, bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjnie dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 5. Strony dopuszczają również możliwość dokonania zmiany osób wskazanych w ofercie w przypadku wystąpienia niemożności dalszego wykonywania przez nich przypisanych im funkcji, w tym w szczególności w przypadku trwałej niezdolności do pracy, śmierci, rezygnacji z funkcji, bądź wadliwego wykonywania obowiązków. Osoby wskazane w zamian za osoby wskazane w ofercie będą spełniały wymagania opisane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie umowy. 6. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności z art. 144 uPZP. 7. W przypadku wystąpienia robót zamiennych ustalenie kosztów ich realizacji, nastąpi zgodnie z zapisami w § 12 ust. 3. 8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wykluczają możliwości dokonania zmian umowy w zakresie wynagrodzenia z innych przesłanek określonych w art. 144 uPZP oraz art. 142 ust. 5 uPZP. Wykonawca wnioskujący o zmianę wynagrodzenia z przyczyn określonych w art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 uPZP winien wykazać Zamawiającemu wpływ tych zmian na rzeczywiste koszty wykonania zamówienia. Do pisemnego wniosku Wykonawca winien dołączyć dowody księgowe i dokumenty dowodzące wzrostu kosztów wykonania zamówienia. Wniosek Wykonawcy winien zostać zweryfikowany przez biegłego rewidenta. Ciężar udowodnienia wzrostu kosztów spoczywa na Wykonawcy. Ewentualny wzrost wysokości wynagrodzenia będzie odpowiadał zwiększonemu wykazanemu kosztowi wykonania zamówienia, który to koszt będzie kwotą brutto. Nie wykazanie zwiększonego kosztu wykonania zamówienia przez Wykonawcę zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w tym zakresie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 12/12/2016, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Pliki

Data
Tytuł
Rozmiar
10/11/2016
688 Kb
10/11/2016
1.90 MB
10/11/2016
207 Kb
12/12/2016
20.00 MB
12/12/2016
436 Kb
12/12/2016
3.27 MB
12/12/2016
10.99 MB
12/12/2016
3.78 MB
12/12/2016
20.09 MB
13/12/2016
7.01 MB
12/12/2016
22 Kb
12/12/2016
5.30 MB
19/12/2016
16.47 MB
19/12/2016
18 Kb
19/12/2016
19 Kb
19/12/2016
1.35 MB
22/12/2016
530 Kb
28/12/2016
297 Kb

Metryczka Naciśnij enter aby rozwinąć metrczykę

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Ryczek
Modyfikował:
Piotr Ryczek
Czas wytworzenia:
2016-11-10, 14:48:11
Czas modyfikacji:
2016-11-10, 20:29:45
Ilość odsłon:
3297