Przejdź do treści

Przetarg

W dniu 16.05.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie na dostawę mebli dla SP ZOZ MSW w Szczecinie

termin składania ofert: 16.05.2014


OGŁOSZENIE

O

WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8

 
ZAMAWIAJĄCY

SAMODZIELNY PUBLICZNCY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

MSW W SZCZECINIE
UL. JAGIELLOŃSKA 44

70-382 SZCZECIN

 

zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, iż w dniu 16.05.2014 r. rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Dostawę mebli dla SP ZOZ MSW w Szczecinie\"

 

Zamawiający wybrał:

 

w zakresie Pakietu nr 1 -     Meble medyczne

numer oferty:                           08

nazwa (firma):                          MULTIKO NARKIEWICZ Sp. J.

adres:                                       ul. Cukrowa 12 D, 71-004 Szczecin

uzasadnienie wyboru:                jedyna ważna oferta             

cena oferty brutto:                     8 670,00 zł

 

w zakresie Pakietu nr 2 -     Meble pod zabudowę

numer oferty:                           08

nazwa (firma):                          MULTIKO NARKIEWICZ Sp. J.

adres:                                       Cukrowa 12 D, 71-004 Szczecin

uzasadnienie wyboru:                jedyna ważna oferta

cena oferty brutto:                    6 082,00  zł

 

w zakresie Pakietu nr 3 -     Meble metalowe

numer oferty:                            08

nazwa (firma):                         MULTIKO NARKIEWICZ Sp. J.

adres:                                       Cukrowa 12 D, 71-004 Szczecin

uzasadnienie wyboru:                najkorzystniejszy bilans punktów

cena oferty brutto:                    15 891,00  zł

 

w zakresie Pakietu nr 4 -     Meble pozostałe

numer oferty:                           08

nazwa (firma):                          MULTIKO NARKIEWICZ Sp. J.

adres:                                       ul. Cukrowa 12 D

uzasadnienie wyboru:                najkorzystniejszy bilans punktów

cena oferty brutto:                     13 390,00 

 

W postępowaniu zostały złożone oferty wykonawców:

 

Pakiet 1 - Meble medyczne

02

Centrum SEDNO Sp. z o.o. ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin

08

MULTIKO NARKIEWICZ Sp. J.  ul. Cukrowa 12 D, 71-004 Szczecin

Pakiet 2 - Meble pod zabudowę

02

Centrum SEDNO Sp. z o.o. ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin

08

MULTIKO NARKIEWICZ Sp. J.  ul. Cukrowa 12 D, 71-004 Szczecin

Pakiet 3 - Meble metalowe

01

Zakład Produkcyjno-Usługowy „MET-LAK\" Jerzy Suchomski ul. Kościerska 7, 83-250 Skarszewy

02

Centrum SEDNO Sp. z o.o. ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin

03

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe „MET- POL\" ul. Leśna 8, 83-212 Bobowo

04

KONSMET CENTRUM P. Radosh sp. j. ul. Grunwaldzka 112, 60-308 Poznań

05

KART - MAP Krzysztof  Łachacz Spółka Jawna, ul. Parkowa 3, 10-376 Olsztyn

06

P.W. BOGMAR Bogdan Pajdowski ul. Narzędziowa 35, 70-807 Szczecin

07

JARD Spółka z o.o. Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa

08

MULTIKO NARKIEWICZ Sp. J.  ul. Cukrowa 12 D, 71-004 Szczecin

09

REXOMED Sp. z o.o. ul. Mączna 31, 70-780 Szczecin

Pakiet 4 - Meble pozostałe

02

Centrum SEDNO Sp. z o.o. ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin

06

P.W. BOGMAR Bogdan Pajdowski ul. Narzędziowa 35, 70-807 Szczecin

08

MULTIKO NARKIEWICZ Sp. J.  ul. Cukrowa 12 D, 71-004 Szczecin

 

 

Oferty ww. wykonawców, spełniających warunki udziału w postępowaniu, które nie zostały odrzucone uzyskały w poszczególnych kryteriach niżej podaną punktację:

 

       w zakresie Pakietu 1 - „Meble medyczne\"

 

Numer oferty

Cena

80%

Okres gwarancji

20%

Razem

08

80,00

20,00

100,00

 

 

       w zakresie Pakietu 2 - „Meble pod zabudowę\"

 

Numer oferty

Cena

80%

Okres gwarancji

20%

Razem

08

80,00

20,00

100,00

 

 

       w zakresie Pakietu 3 - „Meble metalowe\"

 

Numer oferty

Cena

80%

Okres gwarancji

20%

Razem

01

55,37

20,00

75,37

    03

67,00

13,33

80,33

    04

68,39

20,00

88,39

    06

63,51

20,00

83,51

    07

75,10

20,00

95,10

    08

80,00

20,00

100,00

    09

75,55

20,00

95,55

 

 

       w zakresie Pakietu 4 - „Meble pozostałe\"

 

Numer oferty

Cena

80%

Okres gwarancji

20%

Razem

06

      55,61

20,00

75,61

08

80,00

20,00

100,00

 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że:

Oferty Wykonawców:

  1. Centrum SEDNO Sp. z o.o. ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin
  2. KART - MAP Krzysztof  Łachacz Spółka Jawna, ul. Parkowa 3, 10-376 Olsztyn

zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Uzasadnienie:

Zamawiający jako jedno z kryterium oceny ofert, którym posługiwał się przy wyborze najkorzystniejszej oferty, wskazał okres gwarancji na oferowane meble. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 10 i 13 ustawy PZP, Zamawiający w Rozdziale I do SIWZ - „Instrukcja dla Wykonawców\" w pkt 7.1 wskazał, że „Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące i  nie może być dłuższy niż 36 miesięcy\". 

Wykonawcy: Centrum SEDNO Sp. z o.o., oraz KART - MAP Krzysztof  Łachacz Spółka J., wypełnili załącznik nr 1 do SIWZ - „Oferta cenowa\", lecz nie wpisali terminu gwarancji, liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym. W treści przedłożonych przez Wykonawców dokumentów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia również brak jest informacji na temat udzielonej gwarancji. Przedmiotowy parametr stanowił jedno z kryterium oceny oferty, którym Zamawiający posługiwał się przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Niedopuszczalne było nie wskazanie przez Wykonawców okresu gwarancji.

W zaistniałej sytuacji Zamawiający odrzuca oferty Wykonawcy Centrum SEDNO Sp. z o.o., oraz Wykonawcy KART - MAP Krzysztof  Łachacz Spółka Jawna ponieważ są sprzeczne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Umowa o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w zakresie Pakietów 1, 2, 3, 4 może być zawarta najszybciej dnia 22 maja 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczecin, dnia 16.05.2014 r.                            .................................................................................................    

Metryczka Naciśnij enter aby rozwinąć metrczykę

Wytworzył:
Udostępnił:
Admin Admin
Modyfikował:
Admin Admin
Czas wytworzenia:
2014-10-16, 10:51:29
Czas modyfikacji:
2014-10-16, 10:53:34
Ilość odsłon:
837