Przejdź do treści

Przetarg

29. Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych do analizatora równowagi kwasowo – zasadowej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

termin składania ofert: 14.07.2016


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Szczecin: Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych do analizatora równowagi kwasowo - zasadowej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 116739 - 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie , ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4329586, 4329521, faks 91 4329501.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmswia.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych do analizatora równowagi kwasowo - zasadowej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych do analizatora równowagi kwasowo - zasadowej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile zajdzie taka potrzeba

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: PAKIET I ODCZYNNIKI 650,00 zł PAKIET II MATERIAŁY KONTROLNE 25,00 zł PAKIET III MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 300,00 zł RAZEM: 975,00 zł które należy wpłacić na rachunek wskazany przez Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż określonej w punkcie 12.2, podpunkcie 1, Wykonawca zobowiązany jest do zdeponowania go w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. W obydwu przypadkach kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione, należy dołączyć do oferty. 2. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto zamawiającego - nr 70 1130 1176 0022 2137 2520 0001 z dopiskiem - nr postępowania 29/2016, wadium - na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych do analizatora równowagi kwasowo - zasadowej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. Wiążąca jest data uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku zamiaru wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - należy zaznaczyć w ofercie, czy dokument taki zamawiający ma zwrócić wykonawcy. 5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz zamawiającego, w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy wykonawcy. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. wiedzy i doświadczenia, Wykonawca winien wykazać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie realizowane lub zrealizowane minimum dwie dostawy odczynników albo materiałów eksploatacyjnych albo materiałów kontrolnych, będących przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto - każda z nich. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże kontrakty, znajdujące się w trakcie wykonania, wartość zrealizowanej na dzień składania ofert części umowy nie może być mniejsza, niż określona w SIWZ minimalna wartość dostaw dla uznania warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia za spełnione.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Szczegółowy opis oferowanych produktów - z podaniem szczegółowej charakterystyki wyrobów potwierdzającej, że zaoferowane produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, nazwy producenta, nazwy produktu lub nr-u katalogowego, tak by możliwa była ich identyfikacja. Do oferty należy dołączyć Katalog lub foldery oferowanych produktów. W przypadku, gdy oryginalny katalog (folder) producenta jest w innym języku niż język polski, prosimy o dołączenie tłumaczenia folderu oferowanego wyrobu. W przypadku, gdyby załączone do oferty katalogi (foldery) nie prezentowały identycznego produktu jak oferowany na załączniku nr 2 należy tę rozbieżność wskazać i oświadczyć, czy zaoferowany produkt spełnia wymogi określone w SIWZ. W opisie należy wskazać, którego Pakietu i której pozycji załączona charakterystyka dotyczy.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Spis dokumentów znajdujących się w ofercie - zamieszczony na pierwszej stronie oferty; 2. Wypełniony druk oferty cenowej - załącznik nr 1 do SIWZ; 3. Wypełniony formularz szczegółowej oferty cenowej - załącznik nr 2 do SIWZ; 4. Oświadczenie Wykonawcy dot. produktów oferowanych w jego ofercie przetargowej - załącznik nr 4 do SIWZ; 5. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego - załącznik nr 7 do SIWZ; 6. Dowód wniesienia wadium, tj.: kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, a w przypadku innych form wniesienia wadium, po zdeponowaniu ich w kasie Zamawiającego - dokument potwierdzający dokonanie tej czynności poświadczony za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin wykonania dostawy częsciowej - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.spzozmsw.szczecin.pl/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro/dostawy
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Dyrektora SP ZOZ MSWiA, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Dyrektora SP ZOZ MSWiA, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: N/D.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Odczynniki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odczynniki.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin wykonania dostawy cześciowej - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Materiały kontrolne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały kontrolne.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin wykonania dostawy częściowej - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Materiały eksploatacyjne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały eksploatacyjne.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.69.62.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin wykonania dostawy częściowej - 5

 

 

 

Pliki

Data
Tytuł
Rozmiar
04/07/2016
545 Kb
04/07/2016
2.80 MB
11/07/2016
898 Kb
11/07/2016
1.07 MB
29/07/2016
666 Kb

Metryczka Naciśnij enter aby rozwinąć metrczykę

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Ryczek
Modyfikował:
Piotr Ryczek
Czas wytworzenia:
2016-07-04, 10:27:25
Czas modyfikacji:
2016-07-04, 10:45:21
Ilość odsłon:
789