Przejdź do treści

Przetarg

57. Dostawa jednorazowych plastikowych głowic z nożami metalowymi do zabiegów laserowej korekcji wzroku metodą SBK - Lasik dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

termin składania ofert: 21.09.2018


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie: Dostawa jednorazowych

plastikowych głowic z nożami metalowymi do zabiegów laserowej korekcji wzroku metodą SBK -

Lasik dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Ogłoszenie nr 616292-N-2018 z dnia 2018-09-12 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4b1c4...

1 z 16 2018-09-12, 14:56

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie,

krajowy numer identyfikacyjny 810733454, ul. Jagiellońska 44 , 70-382 Szczecin, woj.

zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914329500, , e-mail biuro@spzozmswia.szczecin.pl, , faks

914329501.

Adres strony internetowej (URL): www.spzozmswia.szczecin.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

http://bip.spzozmswia.szczecin.pl/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro/dostawy

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4b1c4...

2 z 16 2018-09-12, 14:56

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://bip.spzozmswia.szczecin.pl/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro/dostawy

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4b1c4...

3 z 16 2018-09-12, 14:56

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa jednorazowych plastikowych

głowic z nożami metalowymi do zabiegów laserowej korekcji wzroku metodą SBK - Lasik dla SP

ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Numer referencyjny: 57/2018.

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Szczegółowy wykaz zapotrzebowania Zamawiającego zawiera Załącznik nr 2

„Szczegółowa oferta cenowa” do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ilości wskazane w

Załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w

zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Ilości te zostały podane po to, aby ułatwić

sporządzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiający będzie dokonywał zamówień u wybranego

Wykonawcy do momentu wyczerpania ogólnej wartości cenowej wynikającej z oferty Wykonawcy.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4b1c4...

4 z 16 2018-09-12, 14:56

II.5) Główny kod CPV: 33140000-3

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: 12 lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4b1c4...

5 z 16 2018-09-12, 14:56

Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne

lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże należycie

wykonane lub wykonywane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy

asortymentu odpowiadającego swoim charakterem sprzętom będącym przedmiotem zamówienia, o

wartości brutto nie mniejszej niż 120 000,00 zł każda.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim

stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,

musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca,

który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z

podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie

zasobów nie ponosi winy. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i

art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4b1c4...

6 z 16 2018-09-12, 14:56

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP; 2) oświadczenie o przynależności lub

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPZP

(załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 3) dokumenty wymienione w § 5 pkt 1 – 9 rozporządzenia

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz.

1126), dotyczących innego podmiotu na którego zasobach Wykonawca polega, celem

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nim stosunków prawnych.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4b1c4...

7 z 16 2018-09-12, 14:56

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykazu wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –

oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

1) oświadczenie Wykonawcy dot. produktów oferowanych w jego ofercie przetargowej (załącznik

nr 6 do SIWZ), 2) szczegółowy opis oferowanych produktów wraz z podaniem dokładnej

charakterystyki materiałów oraz sprzętu potwierdzającej, że zaoferowane produkty są zgodne z

opisem przedmiotu zamówienia, a także nazwy producenta, nazwy produktu lub jego numeru

katalogowego, tak aby możliwa była jego identyfikacja. Do oferty należy dołączyć katalog lub

foldery oferowanych produktów. W przypadku, gdy oryginalny katalog (folder) producenta jest

napisany w innym języku niż język polski, Wykonawca dołączy do swojej oferty tłumaczenie

folderu oferowanego produktu.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie

wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o

których mowa w art. 26 ust. 6 uPZP, 3) formularz szczegółowej oferty cenowej (załącznik nr 2 do

SIWZ), 4) dowód wniesienia wadium, 5) zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku, gdy

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4b1c4...

8 z 16 2018-09-12, 14:56

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie złotych:

sześć tysięcy 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w

jednej lub w kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu,

przelewem na konto Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin, nr

konta: 70 1130 1176 0022 2137 2520 0001, z dopiskiem: „Wadium nr postępowania: 57/2018”.

Wiążąca jest data uznania rachunku Zamawiającego, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2016.0.359). 3. Wadium

wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji: 1) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie

wadium, winien zostać złożony w kasie Zamawiającego, a do oferty przetargowej Wykonawca

winien załączyć, w oddzielnym opakowaniu (tj. w sposób niezłączony z ofertą), kopię dokumentu

potwierdzającego wniesienie wadium, 2) musi obejmować cały okres związania ofertą, 3) powinno

być wystawione na Zamawiającego, 4) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowało

odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone

w art. 46 ust. 4a i 5 uPZP. Wadium wniesione w tej formie musi być bezwarunkowe oraz

realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego. 4. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, zwróci wadium wszystkim Wykonawcom z

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.

46 ust. 4a uPZP. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu

zwrócono wadium na podstawie pkt 13.4. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym

przez Zamawiającego. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4b1c4...

9 z 16 2018-09-12, 14:56

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia

żądano. 7. Zamawiający na podstawie wniosku Wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed

upływem terminu składania ofert, niezwłocznie zwróci mu wadium. 8. Wadium wniesione w

pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na

którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 9. Wykonawca traci wadium wraz z

odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) Wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPZP, z przyczyn leżących po jego

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w

art. 25 ust. 1 uPZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPZP, pełnomocnictw lub nie

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPZP, co spowodowało

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4b1c4...

10 z 16 2018-09-12, 14:56

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4b1c4...

11 z 16 2018-09-12, 14:56

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Termin na uzupełnienie asortymentu 10,00

Termin wymiany reklamowanego asortymentu 10,00

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu na uzupełnienie asortymentu 10,00

Termin rozpatrzenia zgłoszonej Wykonawcy przez Zamawiającego reklamacji 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4b1c4...

12 z 16 2018-09-12, 14:56

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4b1c4...

13 z 16 2018-09-12, 14:56

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy

pisemnego aneksu. 2. Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany te wynikły z

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4b1c4...

14 z 16 2018-09-12, 14:56

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności w

następujących sytuacjach: 1) gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy których na Zamawiającego lub Wykonawcę

nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od

zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania zamówienia – z zastrzeżeniem, że

zmiana przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w

wyniku którego zawarto niniejszą umowę, 2) gdy podczas realizacji umowy wystąpią

nieprzewidywalne na etapie zawierania umowy okoliczności, które uniemożliwią zrealizowanie

przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w ofercie, a udzielenie w tym zakresie innego

zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych będzie niemożliwe lub

niecelowe ze względu na interes publiczny. 3. W przypadku niepełnego wykorzystania maksymalnej

wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 2 umowy, strony przewidują możliwość wprowadzenia – w

formie pisemnego aneksu – zmiany terminu jej obowiązywania, pod warunkiem zagwarantowania

przez Wykonawcę kontynuowania realizacji umowy przy zachowaniu cen produktów zaoferowanych

w jego ofercie przetargowej. 4. Żadna ze stron nie może przelać na inny podmiot zobowiązań i

uprawnień wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-09-21, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> j. polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4b1c4...

15 z 16 2018-09-12, 14:56

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4b1c4...

16 z 16 2018-09-12, 14:56

Pliki

Data
Tytuł
Rozmiar
12/09/2018
410 Kb
12/09/2018
12 Kb
12/09/2018
238 Kb
24/09/2018
994 Kb

Metryczka Naciśnij enter aby rozwinąć metrczykę

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Ryczek
Modyfikował:
Piotr Ryczek
Czas wytworzenia:
2018-09-12, 14:10:40
Czas modyfikacji:
2018-09-12, 15:05:52
Ilość odsłon:
214