Przejdź do treści

Przetarg

35. Dostawa nici chirurgicznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

termin składania ofert: 11.08.2016


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Szczecin: Dostawa nici chirurgicznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 159687 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie , ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4329586, 4329521, faks 91 4329501.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmswia.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nici chirurgicznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa nici chirurgicznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. Szczegółowy wykaz zapotrzebowania Zamawiającego zawiera załącznik nr 2 Szczegółowa oferta cenowa do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile zajdzie taka potrzeba.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4, 09.22.13.00-7, 33.60.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: Pakiet nr 1 - 1 300,00 zł; Pakiet nr 2 - 760,00 zł; Pakiet nr 3 - 1 600,00 zł; Pakiet nr 4 - 260,00 zł; Pakiet nr 5 - 26,00 zł; Pakiet nr 6 - 330,00 zł. 2. Wadium należy wpłacić na rachunek wskazany przez Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż określonej w pkt 3 podpkt 1, Wykonawca zobowiązany jest do zdeponowania go w Sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. W obydwu przypadkach kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275 t. j.). 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto Zamawiającego - BGK Bank Gospodarstwa Krajowego nr 70 1130 1176 0022 2137 2520 0001 z dopiskiem - wadium nr postęp.: 35/2016, na dostawę nici chirurgicznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. 5. W przypadku zamiaru wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - należy zaznaczyć w ofercie, czy dokument taki Zamawiający ma zwrócić Wykonawcy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien udokumentować, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie realizowane lub zrealizowane minimum dwie dostawy nici chirurgicznych lub produktów odpowiadających swoim charakterem oferowanym w danym pakiecie przedmiotom: w zakresie Pakietu nr 1 o wartości przekraczającej 71 000,00 zł brutto - każda z nich; w zakresie Pakietu nr 2 o wartości przekraczającej 41 000,00 zł brutto - każda z nich; w zakresie Pakietu nr 3 o wartości przekraczającej 86 000,00 zł brutto - każda z nich; w zakresie Pakietu nr 4 o wartości przekraczającej 14 000,00 zł brutto - każda z nich; w zakresie Pakietu nr 5 o wartości przekraczającej 1 300,00 zł brutto - każda z nich; w zakresie Pakietu nr 6 o wartości przekraczającej 17 000,00 zł brutto - każda z nich. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże kontrakty, znajdujące się w trakcie wykonania, wartość zrealizowanej na dzień składania ofert części umowy, nie może być mniejsza, niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu minimalna wartość dostaw dla uznania warunków dot. wiedzy i doświadczenia za spełnione.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Spis dokumentów znajdujących się w ofercie - zamieszczony na pierwszej stronie oferty; 2. Druk oferty cenowej - wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ; 3. Formularz szczegółowej oferty cenowej - wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ; 4. Oświadczenie Wykonawcy dot. produktów oferowanych w jego ofercie przetargowej - wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ; 5. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie sposobu rozliczania - wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ; 6. Dowód wniesienia wadium, tj.: kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, a w przypadku innych form wniesienia wadium, po zdeponowaniu ich w Sekretariacie Zamawiającego - dokument potwierdzający dokonanie tej czynności poświadczony za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin dostawy częściowej - 20

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany te wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności w następujących sytuacjach: 1) gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy których na Zamawiającego lub Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania zamówienia - z zastrzeżeniem, że zmiana przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę. 2) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne na etapie zawierania umowy okoliczności, które uniemożliwią zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w ofercie, a udzielenie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych będzie niemożliwe lub niecelowe ze względu na interes publiczny. 3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia - w formie pisemnego aneksu - zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4. Jeżeli zaktualizuje się którakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o której mowa w poprzednim ustępie, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego w terminie do 15 dni od dnia wystąpienia przyczyn wpływających na zmianę kosztów wykonania zamówienia oraz zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację zmiany wysokości swojego wynagrodzenia, opartą o przesłanki wymienione w ust. 3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły na koszt wykonania zamówienia. Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia będzie poprzedzona badaniem dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę i będzie następowała w oparciu o aneks do umowy. 5. Żadna ze stron nie może przelać na inny podmiot zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.spzozmsw.szczecin.pl/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro/dostawy
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: N/D.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa nici chirurgicznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nić wchłanialna, pleciona, syntetyczna, wykonana z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekana mieszaniną równych części, składających się w 50% z kopolimeru glikolidu i L-laktydu(35/65) oraz w 50% ze stearynianu wapnia, o czasie wchłaniania 56-70 dni, czas podtrzymania tkankowego: 75% początkowej zdolności podtrzymywania - po 14 dniach od zaimplantowania, 40%-50% - po 21 dniach od zaimplantowania, 25% początkowej zdolności podtrzymywania - po 28 dniach od zaimplantowania.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin dostawy częściowej - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa nici chirurgicznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nić syntetyczna, niewchłanialna, monofilamentowa, niepowlekana, poliamidowa, nić syntetyczna, niewchłanialna, pleciona, poliamidowa, powlekana silikonem, kolor czarny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin dostawy częściowej - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa nici chirurgicznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nić wchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin dostawy częściowej - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa nici chirurgicznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nić syntetyczna, niewchłanialna, niepowlekana, polipropylenowa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin dostawy częściowej - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa nici chirurgicznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nici niewchłanialne - podwiązki.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin dostawy częściowej - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa nici chirurgicznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyroby specjalistyczne.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4, 09.22.13.00-7, 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin dostawy częściowej - 20

 

 

 

Pliki

Data
Tytuł
Rozmiar
26/07/2016
322 Kb
26/07/2016
44 Kb
26/07/2016
3.72 MB
08/08/2016
2.35 MB
01/09/2016
826 Kb

Metryczka Naciśnij enter aby rozwinąć metrczykę

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Ryczek
Modyfikował:
Piotr Ryczek
Czas wytworzenia:
2016-07-26, 16:45:14
Czas modyfikacji:
2016-07-26, 16:56:13
Ilość odsłon:
895