Przejdź do treści

Przetarg

31 - Dostawa odczynników diagnostycznych i laboratoryjnych, materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych oraz testów paskowych do badania moczu dla SP ZOZ MSW w Szczecinie.

termin składania ofert: 22.09.2015


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Szczecin: Dostawę odczynników diagnostycznych i laboratoryjnych, materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych oraz testów paskowych do badania moczu dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 133797 - 2015; data zamieszczenia: 10.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie , ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4329586, 4329521, faks 91 4329501.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmsw.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę odczynników diagnostycznych i laboratoryjnych, materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych oraz testów paskowych do badania moczu dla SP ZOZ MSW w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawę odczynników diagnostycznych i laboratoryjnych, materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych oraz testów paskowych do badania moczu dla SP ZOZ MSW w Szczecinie.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: PAKIET I -BADANIA TESTOWE -1 900,00 zł; PAKIET II ODCZYNNIKI LABORATORYJNE ORAZ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO ANALIZATORA ELKTROLITOWEGO STARLYTE V 2 100,00 zł; PAKIET III - ODCZYNNIKI I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH SYSMEX 4500 - 400,00 zł; PAKIET IV BARWNIKI I ODCZYNNIKI LABORATORYJNE - 700,00 zł; PAKIET V - ODCZYNNIKI, MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH NA AUTOMATYCZNY ANALIZATOR KOAGULOLOGICZNY BIOKSEL 6000 I APARAT COAG CHROM 3003 1 700,00 zł; PAKIET VI TEST PASKOWY DO BADANIA MOCZU NA CZYTNIKU LABUREADER - 900,00 zł; PAKIET VII POJEMNIKI NIEJAŁOWE NA ODPADY MEDYCZNE I NA MOCZ - 1 900,00 zł; PAKIET VIII - POJEMNIKI JEDNORAZOWE Z ZAWOREM DO ZBIÓRKI PŁYNÓW - 700,00 zł; RAZEM - 10 300,00 zł; które należy wpłacić na rachunek wskazany przez Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż określonej w punkcie 12.2, podpunkcie 1. Wykonawca zobowiązany jest do zdeponowania go w Sekretariacie SP ZOZ MSW w Szczecinie najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. W obydwu przypadkach kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione należy dołączyć do oferty. 12.2. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 12.3. Wadium w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto zamawiającego - nr 70 1130 1176 0022 2137 2520 0001 z dopiskiem nr postępowania 31/2015 Wadium - na dostawę odczynników diagnostycznych i laboratoryjnych, materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych oraz testów paskowych do badania moczu dla SP ZOZ MSW w Szczecinie. Wiążąca jest data uznania rachunku Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie Pakietu nr 1, 2, 3 i 4 Wykonawca zobowiązany jest do wykazania trzech dostaw podobnych do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł - każda z nich (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w pkt 2.1 ppkt 2); W zakresie Pakietu nr 5, 6, 7, 8 Wykonawca zobowiązany jest do wykazania trzech dostaw podobnych do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł - każda z nich (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w pkt 2.1 ppkt 2);

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oferta cenowa - załącznik nr 1 do SIWZ;2.Formularz szczegółowej oferty cenowej - załącznik nr 2 do SIWZ; 3.Oświadczenie - wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w pkt 2.1 i 2.2); 4. Oświadczenie wykonawcy - wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ;5.Oświadczenie Wykonawcy w zakresie sposobu rozliczania - wypełniony Załącznik nr 7 do SIWZ.6.Szczegółowy opis oferowanych produktów - z podaniem szczegółowej charakterystyki wyrobów potwierdzającej, że zaoferowane produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, nazwy producenta, nazwy produktu lub nr-u katalogowego, tak by możliwa była ich identyfikacja. Do oferty należy dołączyć Katalog lub foldery oferowanych produktów. W przypadku, gdy oryginalny katalog (folder) producenta jest w innym języku niż język polski, prosimy o dołączenie tłumaczenia folderu oferowanego wyrobu. W przypadku, gdyby załączone do oferty katalogi (foldery) nie prezentowały identycznego produktu jak oferowany na załączniku nr 2 należy tę rozbieżność wskazać i oświadczyć, czy zaoferowany produkt spełnia wymogi określone w SIWZ. W opisie należy wskazać, którego Pakietu i której pozycji załączona charakterystyka dotyczy.7.Dowód wniesienia wadium, tj.: kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, a w przypadku innych form wniesienia wadium, po zdeponowaniu ich w kasie Zamawiającego - dokument potwierdzający dokonanie tej czynności poświadczony za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin wykonania dostawy częściowej - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Kupujący w zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących okolicznościach i warunkach: 1) gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy których na Kupującego lub Sprzedawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania inwestycji - z zastrzeżeniem, że zmiana przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę. 2) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne na etapie zawierania umowy okoliczności, które uniemożliwią zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w ofercie, a udzielnie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy prawo zamówienia będzie niemożliwe lub niecelowe ze względu na interes publiczny. 3) gdy wystąpi zamiana stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wynagrodzenie Sprzedającego tj. zostanie odpowiednio zwiększone lub zmniejszone w zależności od tego czy stawka podatku zostanie zwiększona lub zmniejszona. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wyłącznie niezrealizowanej części zamówienia i / lub zamówień złożonych po dacie zmiany stawki podatku. 4) gdy wystąpi zmiana stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zasady podlegania ubezpieczeniom, zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy tj. zostanie odpowiednio zwiększone lub zmniejszone w zależności od zmiany. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wyłącznie niezrealizowanej części zamówienia i/lub zamówień złożonych po dacie zmiany. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do zamawiającego pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia ceny oraz wpływ zmian na wynagrodzenie wykonawcy. 5) gdy wystąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy tj. zostanie odpowiednio zwiększone lub zmniejszona w zależności od zmiany. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wyłącznie niezrealizowanej części zamówienia i/lub zamówień złożonych po dacie zmiany. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do zamawiającego pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia ceny oraz wpływ zmian na wynagrodzenie wykonawcy. 3. Żadna ze stron nie może przelać na inny podmiot zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozmsw.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH w SZCZECINIE ADRES UL. JAGIELLOŃSKA 44 70-382 SZCZECIN..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2015 godzina 11:00, miejsce: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH w SZCZECINIE ADRES UL. JAGIELLOŃSKA 44 70-382 SZCZECIN Sala zamówień publicznych.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: BADANIA TESTOWE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: BADANIA TESTOWE.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin wykonania dostawy częściowej - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE ORAZ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO ANALIZATORA ELKTROLITOWEGO STARLYTE V.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ODCZYNNIKI LABORATORYJNE ORAZ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO ANALIZATORA ELKTROLITOWEGO STARLYTE V.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin wykonania dostawy częściowej - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ODCZYNNIKI I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH SYSMEX K 4500.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ODCZYNNIKI I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH SYSMEX K 4500.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin wykonania dostawy częściowej - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: BARWNIKI I ODCZYNNIKI LABORATORYJNE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: BARWNIKI I ODCZYNNIKI LABORATORYJNE.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin wykonania dostawy częściowej - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ODCZYNNIKI, MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH NA AUTOMATYCZNY ANALIZATOR KOAGULOLOGICZNY BIOKSEL 6000 I APARAT COAG CHROM 3003.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ODCZYNNIKI, MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH NA AUTOMATYCZNY ANALIZATOR KOAGULOLOGICZNY BIOKSEL 6000 I APARAT COAG CHROM 3003.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin wykonania dostawy częściowej - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: TEST PASKOWY DO BADANIA MOCZU NA CZYTNIKU LABUREADER.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: TEST PASKOWY DO BADANIA MOCZU NA CZYTNIKU LABUREADER.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin wykonania dostawy częściowej - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: POJEMNIKI NIEJAŁOWE NA ODPADY MEDYCZNE I NA MOCZ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: POJEMNIKI NIEJAŁOWE NA ODPADY MEDYCZNE I NA MOCZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin wykonania dostawy częściowej - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: POJEMNIK JEDNORAZOWY Z ZAWOREM DO ZBIÓRKI PŁYNÓW.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: POJEMNIK JEDNORAZOWY Z ZAWOREM DO ZBIÓRKI PŁYNÓW.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin wykonania dostawy częściowej - 5

 

 

Pliki

Data
Tytuł
Rozmiar
14/09/2015
1.59 MB
14/09/2015
995 Kb
15/09/2015
4.74 MB
10/09/2015
764 Kb
10/09/2015
80 Kb
28/09/2015
2.34 MB

Metryczka Naciśnij enter aby rozwinąć metrczykę

Wytworzył:
Udostępnił:
Dagmara Jasnowska
Modyfikował:
Dagmara Jasnowska
Czas wytworzenia:
2015-09-10, 09:40:26
Czas modyfikacji:
2015-09-14, 12:21:46
Ilość odsłon:
772