Przejdź do treści

Przetarg

29 - Dostawa opatrunków dla SP ZOZ MSW w Szczecinie

termin składania ofert: 27.11.2015


PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 33
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)
Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej MSW w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 44
Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 70-382 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 914329521
Osoba do kontaktów: Paweł Matysiak, Dagmara Jasnowska, Sylwia Wiśniewska
E-mail:
matysiak@spzozmsw.szczecin.pl, jasnowska@spzozmsw.szczecin.pl;
wisniewska@spzozmsw.szczecin.pl
Faks: +48 914329501
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.spzozmsw.szczecin.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 33
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 33
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Dostawa opatrunków dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
SP ZOZ MSW w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44,
70-382 Szczecin
Kod NUTS: PL
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 33
_____
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Dostawa opatrunków dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110
Dodatkowe przedmioty 33141114
33141112
33141119
33631600
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie
II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części: tak nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Dostawa opatrunków dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : 703505.14 Waluta : PLN
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje : tak nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 33
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : 24 albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 33
Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
Wadium 20 529,00 zł, w tym
Pakiet 1 - 1 500,00 zł
Pakiet 2 - 600,00 zł
Pakiet 3 - 4 200,00 zł
Pakiet 4 - 5 400,00 zł
Pakiet 5 - 19,00 zł
Pakiet 6 - 3 700,00 zł
Pakiet 7 - 170,00 zł
Pakiet 8 - 90,00 zł
Pakiet 9 - 400,00 zł
Pakiet 10 - 600,00 zł
Pakiet 11 - 1 800,00 zł
Pakiet 12 - 1 900,00 zł
Pakiet 13 - 90,00 zł
Pakiet 14 - 60,00 zł
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Termin płatności faktury - 30 dni
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
_____
III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____
III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Spis dokumentów znajdujących się w ofercie - zamieszczony na pierwszej stronie oferty;
2. Wypełniony druk oferty cenowej – wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ;
3. Wypełniony formularz szczegółowej oferty cenowej – załącznik nr 2 do SIWZ,
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 33
4. Oświadczenie – wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ (celem potwierdzenia spełnienia wymagań
zamawiającego wobec wykonawcy określonych w pkt 2.1 i 2.2).
5. Oświadczenie Wykonawcy – wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ,
6. Wykaz wykonanych lub wykonywanych, głównych dostaw – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane – wypełniony
Załącznik nr 5 do SIWZ.
W kolumnie „Informacje o przebiegu realizacji dostawy” należy wskazać czy wymienione dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wiedzy i doświadczenia.
6.1. W zakresie Pakietu nr 5 Wykonawca powinien udokumentować w przedmiotowym wykazie należycie
realizowane lub zrealizowane minimum dwie dostawy opatrunków lub materiałów jednorazowego użytku
przeznaczonych do użytku szpitalnego, o wartości przekraczającej
500,00 zł brutto – każda z nich,
6.2. W zakresie Pakietu nr 7, 8, 13 i 14 Wykonawca powinien udokumentować w przedmiotowym wykazie
należycie realizowane lub zrealizowane minimum dwie dostawy opatrunków lub materiałów jednorazowego
użytku przeznaczonych do użytku szpitalnego, o wartości przekraczającej 3 000,00 zł brutto – każda z nich,
6.3. W zakresie Pakietu nr 2, 9 i 10 Wykonawca powinien udokumentować w przedmiotowym wykazie należycie
realizowane lub zrealizowane minimum dwie dostawy opatrunków lub materiałów jednorazowego użytku
przeznaczonych do użytku szpitalnego, o wartości przekraczającej 10 000,00 zł brutto – każda z nich,
6.4. W zakresie Pakietu nr 1, 11 i 12 wykonawca powinien udokumentować w przedmiotowym wykazie
należycie realizowane lub zrealizowane minimum dwie dostawy opatrunków lub materiałów jednorazowego
użytku przeznaczonych do użytku szpitalnego, o wartości przekraczającej 30 000,00 zł brutto – każda z nich,
6.5. W zakresie Pakietu nr 3, 4 i 6 wykonawca powinien udokumentować w przedmiotowym wykazie należycie
realizowane lub zrealizowane minimum dwie dostawy opatrunków lub materiałów jednorazowego użytku
przeznaczonych do użytku szpitalnego, o wartości przekraczającej 80 000,00 zł brutto – każda z nich.
(celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w pkt 2.1 ppkt 2);
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże w przedmiotowym załączniku kontrakty, znajdujące się
w trakcie wykonania, wartość zrealizowanej na dzień składania ofert części umowy nie może być mniejsza niż
określona w SIWZ minimalna wartość dostaw dla uznania warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia za
spełnione.
7. Dowody, czy dostawy wymienione przez wykonawcę w załączniku nr 5 zostały wykonane należycie z tym,
że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo ofert. (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy
określonych w pkt 2.1 ppkt 2);
7.1. Dowodami, o których mowa w pkt. 3.7. są:
a. poświadczenia,
b. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a.
7.2. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym
mowa w pkt. 3.6. zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o
których mowa w pkt. 3.7.
7.3. W razie konieczności, szczególnie, gdy złożony do oferty wykaz lub załączone dowody budzą wątpliwość
Zamawiającego lub, gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało
wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz, którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 33
pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zaleca się,
aby zobowiązanie określało zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył
Wykonawcę z tym podmiotem, zakres i okres udziału tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
Prawa zamówień publicznych – wypełniony Załącznik nr 6 do SIWZ (celem potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia wykonawcy z postępowania);
9. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego –
załącznik nr 7 do SIWZ.
10. Dokument dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego – tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (celem potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia wykonawcy z postępowania);
10.1. Wykonawcy zagraniczni:
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
4) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (celem potwierdzenia
spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w pkt 2.1 ppkt 4);
12. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
— wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (celem potwierdzenia
spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w pkt 2.1 ppkt 4);
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 33
13. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę co najmniej:
13.1. W zakresie Pakietu nr 5 – 500,00 zł
13.2. W zakresie Pakietu nr 7, 8, 13 i 14 – 3 000,00 zł
13.3. W zakresie Pakietu nr 2, 9 i 10 – 10 000,00 zł
13.4. W zakresie Pakietu nr 1, 11 i 12 – 30 000,00 zł
13.5. W zakresie Pakietu nr 3, 4 i 6 – 80 000,00 zł
(celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w pkt 2.1 ppkt 4);
14. Opłacona polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę,
co najmniej:
14.1. W zakresie Pakietu nr 5 – 500,00 zł
14.2. W zakresie Pakietu nr 7, 8, 13 i 14 – 3 000,00 zł
14.3. W zakresie Pakietu nr 2, 9 i 10 – 10 000,00 zł
14.4. W zakresie Pakietu nr 1, 11 i 12 – 30 000,00 zł
14.5. W zakresie Pakietu nr 3, 4 i 6 – 80 000,00 zł
Wykonawca powinien przedłożyć dowód opłaty polisy ubezpieczeniowej, jeżeli z jej treści nie wynika, że została
ona opłacona (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w pkt
2.1
ppkt 4);
15. Aktualne informacje z Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, 4-8 i 9 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (celem
potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w pkt 2.2);
15.1. Wykonawcy zagraniczni:
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
16. Szczegółowy opis oferowanych produktów – z podaniem szczegółowej charakterystyki wyrobów
potwierdzającej, że zaoferowane produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, nazwy producenta,
nazwy produktu lub nr-u katalogowego, tak by możliwa była ich identyfikacja. Do oferty należy dołączyć Katalog
lub foldery oferowanych produktów. W przypadku, gdy oryginalny katalog (folder) producenta jest w innym
języku niż język polski, prosimy o dołączenie tłumaczenia folderu oferowanego wyrobu. W przypadku, gdyby
załączone do oferty katalogi (foldery) nie prezentowały identycznego produktu jak oferowany na załączniku nr
2 należy tę rozbieżność wskazać i oświadczyć, czy zaoferowany produkt spełnia wymogi określone w SIWZ. W
opisie należy wskazać, której pozycji załączona charakterystyka dotyczy.
17. Dowód wniesienia wadium, tj.: kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego,
a w przypadku innych form wniesienia wadium, po zdeponowaniu ich w Sekretariacie Zamawiającego –
dokument potwierdzający dokonanie tej czynności poświadczony za zgodność z oryginałem.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 33
1. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na
kwotę co najmniej:
1.1. W zakresie Pakietu nr 5 – 500,00 zł
1.2. W zakresie Pakietu nr 7, 8, 13 i 14 – 3 000,00 zł
1.3. W zakresie Pakietu nr 2, 9 i 10 – 10 000,00 zł
1.4. W zakresie Pakietu nr 1, 11 i 12 – 30 000,00 zł
1.5. W zakresie Pakietu nr 3, 4 i 6 – 80 000,00 zł
(celem potwierdzenia spełnienia wymagań
zamawiającego wobec wykonawcy określonych w pkt
2.1 ppkt 4);
2. Opłacona polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku
jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
kwotę, co najmniej:
2.1. W zakresie Pakietu nr 5 – 500,00 zł
2.2. W zakresie Pakietu nr 7, 8, 13 i 14 – 3 000,00 zł
2.3. W zakresie Pakietu nr 2, 9 i 10 – 10 000,00 zł
2.4. W zakresie Pakietu nr 1, 11 i 12 – 30 000,00 zł
2.5. W zakresie Pakietu nr 3, 4 i 6 – 80 000,00 zł
Wykonawca powinien przedłożyć dowód opłaty polisy
ubezpieczeniowej, jeżeli z jej treści nie wynika, że
została ona opłacona
(celem potwierdzenia spełnienia wymagań
zamawiającego wobec wykonawcy określonych w pkt
2.1
ppkt 4);
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
Oświadczenie – wypełniony załącznik nr 3 do
SIWZ (celem potwierdzenia spełnienia wymagań
zamawiającego wobec wykonawcy określonych w pkt
2.1 i 2.2);
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 33
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak nie
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 33
Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert : tak nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. Cena 90 6. _____ _____
2. Termin wykonania dostawy częściowej 10 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 33
Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie
(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
29/2015
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne tak nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Waluta: _____
Warunki i sposób płatności:
_____
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 27/11/2015 Godzina: 11:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 33
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 27/11/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina12:00
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: W SP ZOZ MSW w Szczecinie w sali Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 33
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
_____
VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Tel.: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Tel.: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
_____
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Tel.: _____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 33
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-138620
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 33
Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe
I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość _____ Kod pocztowy _____
Państwo _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 18 / 33
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa opatrunków dla SP ZOZ MSW w
Szczecinie
Część nr : 1 Nazwa : Opatrunek podstawowy
1) Krótki opis:
Opatrunek podstawowy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110
Dodatkowe przedmioty 33141114
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 19 / 33
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa opatrunków dla SP ZOZ MSW w
Szczecinie
Część nr : 2 Nazwa : Opatrunek wyjałowiony chłonny
1) Krótki opis:
Opatrunek wyjałowiony chłonny
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 20 / 33
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa opatrunków dla SP ZOZ MSW w
Szczecinie
Część nr : 3 Nazwa : Plastry
1) Krótki opis:
Plastry
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141112
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 21 / 33
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa opatrunków dla SP ZOZ MSW w
Szczecinie
Część nr : 4 Nazwa : Opatrunki z gazy
1) Krótki opis:
Opatrunki z gazy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 22 / 33
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa opatrunków dla SP ZOZ MSW w
Szczecinie
Część nr : 5 Nazwa : Opaski gipsowe
1) Krótki opis:
Opaski gipsowe
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 23 / 33
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa opatrunków dla SP ZOZ MSW w
Szczecinie
Część nr : 6 Nazwa : Opatrunki inne
1) Krótki opis:
Opatrunki inne
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110
Dodatkowe przedmioty 33141119
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 24 / 33
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa opatrunków dla SP ZOZ MSW w
Szczecinie
Część nr : 7 Nazwa : Profilaktyka p/odleżynowa i opatrunki specjalne
1) Krótki opis:
Profilaktyka p/odleżynowa i opatrunki specjalne
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33631600
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 25 / 33
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa opatrunków dla SP ZOZ MSW w
Szczecinie
Część nr : 8 Nazwa : Opatrunek żelatynowy
1) Krótki opis:
Opatrunek żelatynowy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 26 / 33
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa opatrunków dla SP ZOZ MSW w
Szczecinie
Część nr : 9 Nazwa : Opatrunki mocujące i lecznicze I
1) Krótki opis:
Opatrunki mocujące i lecznicze I
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 27 / 33
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa opatrunków dla SP ZOZ MSW w
Szczecinie
Część nr : 10 Nazwa : Opatrunki mocujące i lecznicze II
1) Krótki opis:
Opatrunki mocujące i lecznicze II
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 28 / 33
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa opatrunków dla SP ZOZ MSW w
Szczecinie
Część nr : 11 Nazwa : Opatrunki specjalistyczne z gazy
1) Krótki opis:
Opatrunki specjalistyczne z gazy
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 29 / 33
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa opatrunków dla SP ZOZ MSW w
Szczecinie
Część nr : 12 Nazwa : Opatrunek stabilizujący
1) Krótki opis:
Opatrunek stabilizujący
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 30 / 33
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa opatrunków dla SP ZOZ MSW w
Szczecinie
Część nr : 13 Nazwa : Opatrunki do drenów
1) Krótki opis:
Opatrunki do drenów
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 31 / 33
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa opatrunków dla SP ZOZ MSW w
Szczecinie
Część nr : 14 Nazwa : Opatrunki z gazy II
1) Krótki opis:
Opatrunki z gazy II
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141110
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : 24 albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 32 / 33
Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE
Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze
2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5 Usługi telekomunikacyjne
6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
10 Usługi badania rynku i opinii publicznej
11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych
13 Usługi reklamowe
14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy
16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne
18 Usługi transportu kolejowego
19 Usługi transportu wodnego
20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21 Usługi prawnicze
22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych
24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25 Usługi społeczne i zdrowotne
26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27 Inne usługi
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 33 / 33
budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.

Pliki

Data
Tytuł
Rozmiar
16/10/2015
506 Kb
16/10/2015
132 Kb
22/10/2015
1.07 MB
03/11/2015
4.34 MB
04/11/2015
1.07 MB
05/11/2015
2.13 MB
10/11/2015
3.84 MB
23/12/2015
5.36 MB

Metryczka Naciśnij enter aby rozwinąć metrczykę

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Matysiak
Modyfikował:
Paweł Matysiak
Czas wytworzenia:
2015-10-16, 12:05:44
Czas modyfikacji:
2015-10-16, 12:14:44
Ilość odsłon:
1056