Przejdź do treści

Przetarg

19 - Dostawa mebli biurowych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

termin składania ofert: 10.05.2016


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Szczecin: Dostawa mebli biurowych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 48759 - 2016; data zamieszczenia: 02.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie , ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4329586, 4329521, faks 91 4329501.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmsw.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli biurowych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mebli biurowych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.14.11.00-3, 39.12.11.00-7, 39.14.13.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: Pakiet 1 - Krzesła -140,00 zł; Pakiet 2 - Biurka, regały, szafy - 310,00 zł Razem: 450,00 zł które należy wpłacić na rachunek wskazany przez Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż określonej w punkcie 12.2, podpunkcie 1. Wykonawca zobowiązany jest zdeponowania go w Sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. W obydwu przypadkach kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione należy dołączyć do oferty. 12.2. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275 t. j.) 12.3. W przypadku zamiaru wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - należy zaznaczyć w ofercie, czy dokument taki Zamawiający ma zwrócić Wykonawcy. Wadium w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto zamawiającego - nr 70 1130 1176 0022 2137 2520 0001 w BGK z dopiskiem nr 19/2016 wadium na Dostawę mebli biurowych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. 12.4. Wiążąca jest data uznania rachunku zamawiającego.12.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12.7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.12.8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.11. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonego oświadczenia stanowiącego wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych lub wykonywanych, głównych dostaw - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane - wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ. W kolumnie Informacje o przebiegu realizacji dostawy należy wskazać czy wymienione dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia). 3.7.1 Wykonawca powinien udokumentować w przedmiotowym wykazie należycie realizowaną lub zrealizowanie minimum jednej dostawy odpowiadającej przedmiotowi postępowania o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w pkt 2.1 ppkt 2); W przypadku, gdy Wykonawca wykaże w przedmiotowym załączniku kontrakty, znajdujące się w trakcie wykonania, wartość zrealizowanej na dzień składania ofert części umowy nie może być mniejsza niż określona w SIWZ minimalna wartość dostaw dla uznania warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia za spełnione. 3.7. Dowody, czy dostawy wymienione przez Wykonawcę w załączniku nr 4 zostały wykonane należycie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert. (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w pkt 2.1 ppkt 2); 1) Dowodami, o których mowa w pkt. 3.8. są: a) poświadczenia, b) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a. 2) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 3.7. zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 3.8. 3) W razie konieczności, szczególnie, gdy złożony do oferty wykaz lub załączone dowody budzą wątpliwość Zamawiającego lub, gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zaleca się, aby zobowiązanie określało zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem, zakres i okres udziału tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonego oświadczenia stanowiącego wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonego oświadczenia stanowiącego wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonego oświadczenia stanowiącego wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Szczegółowy opis oferowanych produktów - z podaniem szczegółowej charakterystyki wyrobów potwierdzającej, że zaoferowane produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, nazwy producenta, nazwy produktu lub nr-u katalogowego, tak by możliwa była ich identyfikacja. Do oferty należy dołączyć Katalog lub foldery oferowanych produktów. W przypadku, gdy oryginalny katalog (folder) producenta jest w innym języku niż język polski, prosimy o dołączenie tłumaczenia folderu oferowanego wyrobu. W przypadku, gdyby załączone do oferty katalogi (foldery) nie prezentowały identycznego produktu jak oferowany na załączniku nr 2 należy tę rozbieżność wskazać i oświadczyć, czy zaoferowany produkt spełnia wymogi określone w SIWZ. W opisie należy wskazać, której pozycji załączona charakterystyka dotyczy.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta cenowa - Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowa oferta cenowa - Załącznik nr 2 do SIWZ, Oświadczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ, Wykaz realizowanych w ciągu ostatnich trzech lat głównych dostaw - Załącznik nr 4 do SIWZ, Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SIWZ, Oświadczenie Wykonawcy w zakresie powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego - Załącznik nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Okres gwarancji - 20

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Kupujący w zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących okolicznościach i warunkach: 1) gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy których na Kupującego lub Sprzedawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania inwestycji - z zastrzeżeniem, że zmiana przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę. 2) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne na etapie zawierania umowy okoliczności, które uniemożliwią zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w ofercie, a udzielnie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy prawo zamówienia będzie niemożliwe lub niecelowe ze względu na interes publiczny. 3) gdy wystąpi zamiana stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wynagrodzenie Sprzedającego tj. zostanie odpowiednio zwiększone lub zmniejszone w zależności od tego czy stawka podatku zostanie zwiększona lub zmniejszona. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wyłącznie niezrealizowanej części zamówienia i / lub zamówień złożonych po dacie zmiany stawki podatku. 3. Żadna ze stron nie może przelać na inny podmiot zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozmsw.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SP ZOZ MSWiA ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Krzesła.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Krzesła.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Okres gwarancji - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Biurka, regały, szafy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Biurka, regały, szafy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.14.11.00-3, 39.12.11.00-7, 39.14.13.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Okres gwarancji - 20


Pliki

Data
Tytuł
Rozmiar
02/05/2016
356 Kb
02/05/2016
2.39 MB
03/06/2016
728 Kb

Metryczka Naciśnij enter aby rozwinąć metrczykę

Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Wiśniewska
Modyfikował:
Sylwia Wiśniewska
Czas wytworzenia:
2016-05-02, 09:53:06
Czas modyfikacji:
2016-05-02, 09:55:15
Ilość odsłon:
758